تبلیغات
اندکی صبر سحر نزدیک است... - اعجاز عددی قرآن
 
اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)چهارشنبه 11 آذر 1388
اعجاز عددی قرآن
تساوی عددی و هماهنگی رقمی و تناسب در موضوعات قرآن كریم چیزی است كه قدرت بشـری از ذكر آن به گونه ای فـرا گیـر نـاتوان اسـت، و از توضیـح كـامل بیان شامل آن در می ماند و از اینكه بتواند حق این معجزه بزرگ را از لحاظ اعداد و ارقام و شرح و تفسیر كاملاً ادا كند ناتوان است.به عنوان نمونه تعدادی از تناسبهای عددی آیات قرآن را جهت استفاده علاقمندان می آوریم.

اَجْر:
واژه اَجْرْ ( مزد) 108 بار در قرآن آمده و به همین اندازه واژه فِعْلْ ( كار) آمده است.و جزاء " كیفر - پاداش" 117 بار در قرآن به كار رفته و مَغْفِرَتْ 334 بار، در نتیجه، مُزد با كار و حِساب با عدل و داد در قرآن بر ابر آمده است. ولی آمرزش دو برابر كیفر به كار رفته است و این یكی از شگفتیهای تساوی و تناسب و توازن در آیات قرآن است.

اَلْبابْ:
كلمه ( اَلْباب ْ) به معنی ( مغزها -خردها ) 16 بار در قرآن آمده است كه با كلمه اَلْاَفْئِدَة ( دلها ) برابر است.

اِبْلیسْ:
در قرآن لفظ اِبْلیسْ 11 بار آمده و عینا ًبه همین تعداد یعنی 11 مرتبه فرمان به اِسْتِعاذِه ( پناه بردن به خدا ) تكرار شده است.

اِنْفاقْ:
واژه اِنْفاقْ و مشتقاتش73 بار در قرآن آمده است كه با لفظ رِضا ( خوشنودی ) و مشتقات آن برابر است.

اَصْنامْ:
الفاظ اَصْنام ْ( بتها ) و خَمْر ْ( شراب مست كننده ) و خِنْزیرْ ( خوك ) و بَغْضاء ْ( دشمنی شدید ) و حَصَب ْ(پـاره سنگ است كه به مـردم ( گناهكاران ) اصابت می كند و بـدیـن وسیلــه عــذاب می شوند ) و تَنْكیلْ ( تعذیب- عذاب كردن شدید ) و حَسَد ْ( رشك ) و خِیبَت ْ( ناكامی -نومیدی ) هر كدام 5 بار در قرآن مجید به كار رفته، با وجود آنكه به گونه ای پراكنده و دور از یكدیگر در سوره های قرآن واقع شده ان

آیاتْ:
واژه آیات 382 بار در قرآن آمده و با توجه به اینكه واژه النّاسْ ( مردم ) 241 بار و اَلْملائِكَة ( فرشتگان ) 86 بار و عالَمین ( جهانیان ) 73 بار در قرآن به كار رفته، كلمه آیات ( نشانهها ) به اندازه مجموع واژه های ناس و ملائكه و عالمین به كار رفته است.

ایمانْ:
ایمان و مشتقات آن 811 بار در قرآن به كار رفته و لفظ عِلْم و مشتقات آن 782 بار و مترادف علم یعنی كلمه مَعْرِفَتْ با مشتقاتش29 مرتبه در قرآن كریم آمده است.در نتیجه علم و معرفت و مشتقات آن دو مجموعاً 811 بار تكرار شده اند كه مساوی با لفظ ایمان به كار رفته اند.

اَلنّاسْ:
كلمه اَلنّاس و مشتقات و مترادفات آن 368 بار در قـرآن آمده و این مساوی با واژه رَسول می باشد كه با مشتقاتش 368 بار در قرآن به كار رفته است.

بُخْلْ:
كلمه بخل در قرآن كریم 12 مرتبه آمده كه با لفظ حسرت ( دریغ-اندوه ) و طَمَع ْو جُحُود ( انكار ورزیدن ) برابر است.

بَصَرْ:
تعداد مواردی كه در قرآن از ( بَصَر ْو بَصیرَة ) یاد شده 148 مرتبه می شود، كه با تعداد مواردی كه از ( قَلْب و فُؤاد ) سخن رفته برابر است.

بَعْثْ:
لفظ بَعْث ْ( زنده كردن مردگان ) و مشتقات و مردافات آن 45 بار در قرآن كریم آمده، و درست به اندازه و لفظ صِراط است.

بِرّ:
لفظ بر ّ( نیكی ) و تمام مشتقاتش 20 بار در قرآن آمده، كه با واژه ثَواب و مشتقاتش برابر است.

تَلاوَت:
كلمه تلاوت ( خواندن - پیروی كردن ) در قرآن 62 بار آمده و با موارد به كار رفته واژه صالِحاتْ برابر است.

جَحیم:
كلمه جحیم ( دوزخ ) 26 بار در قرآن تكرار شده، كه برابر با لفظ عِقاب ( كیفر ) می باشد.

حِساب:
كلمه حساب 29 بار در قرآن به كار رفته كه درست به اندازه موارد به كار رفته واژه ( عَدْل ْو قِسْط ) می باشد. زیر ا14 بار واژه عدل و 15 بار واژه قسط در قرآن كریم به كار رفته است.حَیاتْ:
كلمه حیات و مشتقاتش در آنجا كه ویژه حیات انسان است به شمار می رود 145 بار در قرآن كریم آمده است و درست به همین اندازه واژه مرگ و مشتقاتش در قرآن به كار رفته است.


حَرْثْ:
واژه حرث ( كِشت ) 14 بار در قرآن آمده، و به همین اندازه واژه ِزراعَت ( كشاورزی ) به كار رفته، و جالب است كه لفظ فاكهة ( میوه ) نیز به همین اندازه است.

حَرْبْ:
كلمه حرب ( جنگ ) و مشتقاتش 6 بار در قرآن آمده، و جالب اینكه تعداد واژه أسری ( اسیران ) نیز به همین اندازه به كار رفته است.

دُنیاوِآخَرَتْ:
كلمه دنیا در قرآن 115 بار رفته و واژه آخرت نیز عینا ً115 بار در قرآن آمده است.در صورتی كه لفظ دنیا به تنهایی و جدا از لفظ آخرت و همچنین لفظ آخرت جدای از لفظ دنیا در آیاتی چند به كار رفته اند با این همه تعداد واژه دنیا و آخرت برابرند.

خِیانَتْ:
كلمه خیانت 16 بار در قرآن آمده كه درست مساوی لفظ خُبْثْ ( ناپاك ) می باشد.

دینْ:
كلمه دین و مشتقات آن 92 بار در قرآن به كار رفته است كه با واژه مساجد و مشتقاتش كه در قرآن آمده برابر است.


رُسُل:
واژه رسل 368 بار تكرار شده و واژه نبی 75 بار و بَشیر 18 بار و نَذیر 57 بار كه مجموع ارقام مذكور 518 مرتبه است، جای شگفتی است كه این عدد با تعداد مواردی كه اسامی پیامبران آمده، برابر است، یعنی اسامی پیامبران الهی ( آدم، نوح، ابراهیم000) نیز 518 بار در قرآن به كار رفته است.

رَحیم:
لفظ رحیم كه در اسماء حسنی برای خداوند است 114 بار در قرآن آمده، در حالی كه رَحمان 57 بار آمده كه درست نصف لفظ رحیم می باشد به علاوه رقم 114 همان عددی است كه سوره های قرآن كریم به تعداد آن نازل شده است.

سَلام:
واژه سلام و مشتقاتش50 بار در قرآن آمده و به همین اندازه واژه طیبات ( پاكیزه ها ) به كار رفته است.
شَهر:
خداوند در قرآن می فرماید: " اِنَّ عَّدَةَ الشُهُورِ عِنْدَاللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرَاً فی كِتابِ الله " سوره توبه آیه 26یعنی " تعداد ماهها نزد خدا و در كتاب او دوازده ماه است " آنگاه می بینیم واژه شهر ( ماه ) 12بار در قرآن مجید تكرار شده است، یعنی درست به اندازه ماههای سال و واژه یَوم ( روز ) با سایر موارد 365 در قرآن آمده است كه درست به تعداد روزهای سال است و نیز واژه یَوم به صورت جمع یعنی ( اَیّام ) و مثنی ( دو روز ) و اَیاماً جمعاَ 30 بار به كار رفته كه به اندازه روز های ماه می باشد.


صالِحات:
صالحات ( كارهای درست ) و همه مشتقات آن 167 بار در قرآن به كار رفته، و عیناً به همین تعداد لفظ ( سَیّئات ) یعنی بدیها با تمام مشتقاتش به كار رفته است.

صَیْف:
واژه صیف و اَلْحرّ ( تابستان و گرما ) و اَلشِّتاءْ و اَلْبَرْددْ ( زمستان و سرما ) در قرآن كریم با یكدیگر برابرند و هر كدام 5 بار آمده است.با آنكه جز در سوره قریش آیه 2 و 3در جای دیگر از قرآن با یكدیگر به كار نرفته اند.

صِیام:
واژه صیام ( روزه ) و صَبْر ( شكیبایی ) و دَرَجات و شَفَقَت ( بیمناكی - مهربانی ) هر كدام 14 بار در قرآن آمده و با هم به طور مساوی به كار رفته اند.

صَلوة:
واژه صلوة ( نماز -دعا ) 67 بار در قرآن به كار رفته، كه با واژه نَجات و مَلائِكَة و قُرآن به كار رفته است.

طُهر:
واژه طهر ( پاكی ) و تمام و مشتقاتش31 بار در قرآن كریم آمده است كه با موارد به كار رفته واژه اِخْلاص و تمام مشتقاتش برابر است.نوع مطلب : قرآن، 
برچسب ها : اعجاز عددی قرآن،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:09 ق.ظ

Beneficial write ups. Thank you!
where to buy viagra pills online sildenafil uk buy real viagra online uk buy viagra online using paypal viagra pfizer buy online i want to buy viagra buy genuine viagra viagra blue pills prescription viagra uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 04:06 ب.ظ

Seriously all kinds of useful material!
200 cialis coupon cialis tablets price cialis per pill il cialis quanto costa cialis super kamagra cialis for sale south africa cilas cialis prices in england india cialis 100mg cost ou trouver cialis sur le net
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:50 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis 20 mg best price cialis soft tabs for sale only best offers cialis use cialis generico lilly tadalafil tablets cialis 20 mg low dose cialis blood pressure cialis generico milano buy cialis online tadalafil generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:54 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cipla cialis online click here to buy cialis cialis for daily use cialis prezzo in linea basso cialis pas cher paris prix de cialis buying cialis on internet cialis canada no prescription cialis cheap achat cialis en suisse
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:39 ب.ظ

You made your stand very effectively..
cialis great britain the best choice cialis woman precios cialis peru cialis baratos compran uk cialis farmacias guadalajara cialis en mexico precio cialis in sconto cialis patent expiration we like it cialis price sialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:29 ق.ظ

Really a good deal of superb tips.
generic viagra cheap buy viagra online uk cheap how do i buy viagra where to get viagra prescription buy viagra internet uk buy viagra can you buy viagra without prescriptions online viagra uk viagra for cheap prices online viagra usa
جمعه 3 فروردین 1397 10:13 ب.ظ

Really lots of fantastic advice!
40 mg cialis what if i take cialis authentique suisse where cheapest cialis cialis vs viagra cialis dosage recommendations cialis generico en mexico link for you cialis price callus cialis dosage cialis 5 mg schweiz
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:53 ق.ظ

Regards. Numerous forum posts.

tarif cialis france cialis 5 mg para diabeticos cialis authentique suisse cialis generique 5 mg order a sample of cialis price cialis best what is cialis we like it cialis price cialis alternative cialis prezzo di mercato
یکشنبه 26 شهریور 1396 11:50 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading all of your article.
I like to write a little comment to support
you.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 08:13 ب.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular
article! It's the little changes that produce the largest changes.
Thanks a lot for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی