تبلیغات
اندکی صبر سحر نزدیک است... - مجلس هشتم پاسخ امام حسین (ع )به نامه مسور بن مخرمه
 
اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)مجلس هشتم

پاسخ امام حسین (ع )به نامه مسور بن مخرمه((استخیر اللّه فی ذلك )).

از جـمـلـه كـسـانـى كـه امـام (ع ) را از رفـتـن بـه سـمـت عـراق بـرحـذر داشـتـه , ((مـسـور بن مخرمه ))  است او نامه اى به این مضمون براى حضرت نوشت :.

((ایـاك ان تـغتر بكتب اهل العراق , ویقول لك ابن الزبیر, الحق بهم , فانهم ناصروك , ایاك ان تبرح الـحـرم , فـانهم ان كانت لهم بك حاجة فسیضربون اباط الابل

حتى یوافوك , فتخرج الیهم فی قوة وعدة )) .


یـعـنـى :

((مـبادا به نامه هاى مردم عراق , مغرور شوى وسخن عبداللّه بن زبیررابپذیرى وبه عراق بـروى , مـبادا از مكه دور شوى , اگر مردم عراق واقعا به شما احتیاج

دارند, زیر بغلهاى شتر بزنند (یـعـنـى بر شتران را هوار سوار شوند) وخودرا به زحمت بیندازند تا به خدمت شما رسیده آنگاه با قدرت وامكانات , خارج شوید

(یعنى تنهانوشتن نامه كافى نیست بلكه باید حركت كنند وخودشان به حضور برسند).)).اشتباه مسور بن مخرمه

((مسور بن مخرمه )) خیال مى كند كه حضرت , صرفا به خاطر نامه هاى مردم عراق حركت مى كند واز كثرت نامه ها, خوشحال شده ویا اینها, باعث تحریك

وتشجیع حضرت براى رفتن به سمت عراق شده است در حالى كه نمى داند نه بر حذرداشتن امثال ((ابن عباس , ومحمد بن حنفیه , وام سلمه وعـبـداللّه

بـن عـمـر)), حضرت رامنصرف مى كند ونه ارسال نامه هاى مردم عراق وترغیب امثال ((عـبـداللّه بـن زبیر))امام (ع )را بر رفتن , مصر مى سازد, او امام معصوم

وخامس اصحاب كسااست وایـن حـركـت وقـیام یك ماموریت الهى است كه اراده حقتعالى بر این تعلق گرفته كه حسین بن على (ع ) در این راه كشته شود و

زنها وبچه ها هم اسیر شوند تا دین الهى پایداربماند. ***.


زود بیرون رو تو در سمت عراق ـــــ كربلا دارد به خونت اشتیاق .

حق تورا غلطان به خونت خواسته ـــــ این قبا بر پیكرت آراسته .

كودكانت را ببر همراه خود ـــــ نینوارا پر سوزكن از آه خود.پاسخ امام (ع )

سـیـد الـشـهدا(ع ) در پاسخ ((مسور)) فقط به یك جمله اكتفا مى كنند وآن ((استخیر اللّه ))است , یعنى از خداوند مى خواهم آنچه را خیر ومصلحت من است

همان را عملى سازد, نكته اى كه در كتب روایى واخلاقى بابى به آن اختصاص داده شده , تحت عنوان ((التفویض الى اللّه والتوكل علیه )) كه مؤمن باید اموراتش

را به خداى متعال واگذار كند وبر او توكل نماید تا او هرچه مصلحت بنده است , همان راعملى سازد.توسل جستن یوسف (ع ) به مخلوق

وقتى كه حضرت یوسف (ع ) دانست كه به زودى یكى از رفقاى زندانیش آزادمى شود, به او گفت : (اذكـرنـی عـنـد ربـك ) یعنى وقتى از زندان آزاد شدى ,

نزد سلطان سفارش مرا هم بكن وبگو كه یوسف , بى گناه در زندان افتاده است , اما او پس ازآزادى , فراموش كرد. در روایـتـى امـام صادق (ع ) مى فرماید:


جبرئیل (ع ) نزد حضرت یوسف آمدوگفت : چه كسى تورا زیباترین مردم قرارداد؟

گفت : خداى من .

گفت , چه كسى در میان برادرانت , علاقه تودرا در دل پدرت قرار داد؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى تورا از درون چاه نجات داد؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى سنگ را (كه از بالاى چاه انداخته بودند) از تو دور كرد؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى تورا از چاه رهایى بخشید؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى مكر وحیله زنان مصررا از تو دور كرد؟

گفت : خداى من .

پس از این اقرارها واعترافها, جبرئیل گفت :.

((فـان ربـك یـقـول مـا دعاك الى ان تنزل حاجتك بمخلوق دونی البث فی السجن بماقلت بضع سنین )).

یـعـنـى :
((خـداى مـتعال مى فرماید: پس چرا در اینجا به مخلوقى پناه بردى وبه اوعرض حاجت كردى؟

اكنون به خاطر این عمل , باید چند سال دیگر در زندان بمانى )).


الـبـته استمداد واستعانت از مخلوق با حفظ توكل منافاتى ندارد مخصوصا كه انسان براى نجات از دسـت ظالمى , متوسل به دیگران بشود, ولى این مساله

براى افرادعادى وعوام است , اما شخصیتى مـانـنـد حـضـرت یـوسف (ع ) كه علاوه بر مقام نبوت , آن همه عنایات الهى را به چشم دیده است , نمى بایست

به مخلوقى متوسل مى شد.حدیثى جالب از امام صادق (ع )

((مـحـمد بن عجلان )) مى گوید: سالى دچار تنگدستى وقرض زیادى شدم وطلبكاران هم مرتب در طـلـب خـود اصرار مى كردند, لذا تصمیم گرفتم نزد

((حسن بن زید)) امیر مدینه بروم واز او بخواهم كه به من كمك كند, مخصوصا كه از سابق باهم آشنا بودیم در بین راه با محمد بن عبداللّه بـن عـلـى بـن

الـحـسـین (ع ) برخورد كردم كه ازقدیم با او هم رفقاتى داشتم , دست مرا گرفت ومـتـوجـه مـن شـد وگفت :
مى دانم به كجامی روی وبه چه منظورى مى روى ؟

از چه كسى براى رفع گرفتاریت كمك مى طلبى ؟


گفتم : از حسن بن زید.

گـفـت : پـس بـدان كه حاجت روا نمى شوى وبه مقصود خود نمى رسى ؟

برو نزدكسى كه ((اجود الاجـودین ))است واو مى تواند گره از كار تو بازكند, زیرا از پسر عمویم ـ امام صادق (ع ) شنیدم كه حدیثى را از ابا گرامش وآنان از

رسول خدا(ص )نقل مى كنند كه :.


((اوحى اللّه الى بعض انبیائه فی بعض وحیه الیه : وعزتی وجلالی , لاقطعن امل كل مؤمل امل غیری بالایاس , ولا كسونه ثوب المذلة فی النار [الناس خ ل ]

ولابعدنه من فرجی وفضلی , ایؤمل عبدی فی الـشدائد غیری , والشدائد بیدی , او یرجو سوای ,وانا الغنی الجواد, بیدی مفاتیح الابواب وهی مغلقة وبابی

لاملی مفتوح لمن دعانی الم یعلموا ان من دهته نائبة لم یملك كشفها عنه غیری , فمالی اراه بـامـله معرضا عنی وقداعطیته بجودی وكرمی ما لم یسالنی ,

فاعرض عنی ولم یسالنی , وسال فی نـائبـته غیری , وانا اللّه ابتدئ بالعطیة قبل المسالة , افاسال فلا اجود, كلا , اولیس الجودوالكرم لی , اولـیس الدنیا والاخرة

بیدی , فلو ان سبع سماوات وارضین سالونی جمیعا, فاعطیت كل واحد منه مسالته ما نقص ذلك من ملكی مثل جناح بعوضة وكیف ینقص ملك انا قیمته فیابوس

لمن عصانی ولم یراقبنی ))  .


یـعنى : ((خداوند متعال به بعضى از انبیا وحى فرستاد كه به عزت وجلالم سوگند! هركس به غیر مـن امـیـد ببندد اورا مایوس مى كنم ولباس مذلت را بر او

مى پوشانم , آیا در شداید به غیر من تكیه مى كند در حالى كه حل شداید به دست من است , كلید درهاى بسته به دست من است وهركس كه مـرا بـخـوانـد,

آرزوى اورا بـرآورده مـى كنم , من خدایى هستم كه قبل از سؤال , عطایاى افرادرا مى دهم واگر هفت آسمان وزمین از من چیز بخواهند وبه هركس آنچه

مى خواهد بدهم , مانند پر مگس مى ماند كه چیزى از خزائن من كم نمى شود)).


((محمد بن عجلان )) چون این حدیث را شنید, گفت : دوباره این حدیث را براى من بخوان , تا سه مـرتـبـه ایـن حدیث را براى او خواند وگفت :

دیگر از احدى چیزى نمى خواهم , مدتى نكذشت كه خداوند متعال رزقش را فرستاد وتنگدستى اوبرطرف شد. سـیـد الشهدا(ع ) هم در صبح عاشورا فرمود:


((اللهم انت ثقتی فی كل كرب ورجائی فی كل شدة وانـت لـی فی كل امر نزل بی ثقة وعدة , كم من هم یضعف فیه الفؤادوتقل فیه الحیلة ویخذل فیه الـصدیق

ویشمت فیه العدو انزلته بك وشكوته الیك رغبة منی الیك عمن سواك فكشفته وفرجته فانت ولی كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة ))  .


یـعنى : ((خدایا! تو تكیه گاه من در هر گرفتارى ومصیبت هستى , چه مقدارغمهایى كه در برابر آن قـلب انسان ضعیف وراه چاره مسدود مى شود غمهایى كه

بادیدن آن , دوستان , خوار ودشمنان زبـان شـماتت مى گشایند, در چنین مواقع , تنها به توشكایت آورده واز دیگران قطع امید نمودم وایـن تو بودى كه مرا از

گرفتاریها نجات دادى , همانا تو صاحب هر نعمت وحسنه هستى وآخرین تكیه گاه من مى باشى )).تجربه فخر رازى

((فـخـرى رازى )) مى گوید: ((آنچه را تا امروز درسن 57 سالگى تجربه كرده ام این است كه انسان , هـرگـاه در امـرى بر غیر خداوند متعال تكیه كند,موجب

گرفتارى ومحنت مى شود وهرگاه از ابـتـدا بـه ذات بـارى تـعـالـى مـتوجه شود واز مردم منقطع شود,به آرزوى خود به بهترین وجه مى رسد)) .روضه

یكى از شعرایى كه براى امام حسین (ع ) شعر گفته است ((ابو یعلى نظام الدین محمد بن محمد)) مـعـروف به ((ابن هباریه )), متوفاى 509 است این شاعر

به كربلا آمدودر كنار قبر سید الشهدا(ع ) تاسف خورد از اینكه چرا زمانه اورا به تاخیر انداخت ودر حادثه عاشورا حاضر نبود تا جان خودرا فدا كـنـد, لـذا در این

زمینه اشعار ذیل راسرود, آنگاه خوابش برد ودر عالم رؤیا پیامبر(ص ) را دید كه حضرت فرمود:.


((ابشر فان اللّه قد كتبك ممن جاهد بین یدی الحسین (ع )).

یـعـنـى : ((بـشـارت باد ترا كه خداوند نام تورا در زمره كسانى ثبت كرد كه مقابل حسین (ع ) جان فشانى كردند)).


لو كنت شاهد كربلا لبذلت فى ـــــ تنفیس كربك جهد بذل الباذل .

لكننی اخرت عنك لشقوتی ـــــ فبلابلى بین الغرى وبابل .

اذ لم افز بالنصر من اعداكم ـــــ فاقل من حزن ودمع سائل.


یـعـنى :

((اگر در كربلا بودم تا آنجا كه مى توانستم در راه برطرف كردن گرفتاریهاشما كوشش مى كردم )).

((اما از بى سعادتى در آن عصر نبودم , وغصه هاى من براى نجف وكربلااست )).

((اكنون كه نبودم تا با دشمنان شما بجنگم , همیشه محزون هستم واشك من جارى گردد)).


ایـن شاعر وقتى نگاهش به قبر ابى عبداللّه (ع ) مى افتد اینقدر متاثر مى شود, پس چه حالى داشتند فـرزنـدان شـهـید كربلا كه تا شام سر مقدس پدررا

در مقابل خودمى دیدند, در دروازه شام , ((ام كـلـثـوم )) بـه مـاموران گفت :


سر حسین (ع ) را از میان محملها بیرون برید وبین ما وسر, فاصله بـیـندازید, زیرا آنقدر مردم به ما نگاه كردند كه ما خجالت مى كشیم ,

((فقد خزینا من كثرة النظر الینا)) .


نوع مطلب : محرم وعاشورا، 
برچسب ها : مجلس هشتم پاسخ امام حسین (ع )به نامه مسور بن مخرمه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 16 آذر 1397 08:37 ق.ظ

Factor certainly applied!!
generic cialis 20mg uk cialis generique cialis tablets purchase once a day cialis price cialis per pill cialis lowest price the best site cialis tablets generic cialis 20mg uk generic for cialis purchasing cialis on the internet
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:30 ب.ظ

Thanks a lot! I value this!
cialis 20 mg best price cialis lowest price cialis online deutschland cialis professional from usa generico cialis mexico cialis generique 5 mg click now buy cialis brand cialis generika in deutschland kaufen effetti del cialis pastillas cialis y alcoho
سه شنبه 13 آذر 1397 05:24 ب.ظ

Info nicely taken!.
click now buy cialis brand acheter cialis kamagra trusted tabled cialis softabs cialis super kamagra cialis generisches kanada cost of cialis cvs cialis lilly tadalafi cialis side effects dangers free generic cialis cialis pills price each
سه شنبه 13 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Amazing plenty of beneficial data!
enter site very cheap cialis cialis name brand cheap generic for cialis prezzo di cialis in bulgaria we choice cialis uk cialis manufacturer coupon cialis pas cher paris usa cialis online generic cialis pro cialis 5mg billiger
دوشنبه 12 آذر 1397 05:48 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis en mexico precio cialis online cialis 5 mg effetti collateral where do you buy cialis cialis venta a domicilio cialis pas cher paris acheter cialis meilleur pri effetti del cialis generic cialis pill online interactions for cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:34 ب.ظ

You mentioned that superbly!
cialis 5 mg cialis super kamagra cialis lilly tadalafi venta de cialis canada cialis 5mg cialis tablets for sale cialis sicuro in linea click here cialis daily uk free generic cialis we like it safe cheap cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:59 ق.ظ

Wonderful forum posts, Thank you!
non 5 mg cialis generici cialis generico milano canadian cialis cheap cialis cialis 20 mg cost the best choice cialis woman wow cialis tadalafil 100mg tarif cialis france cialis online nederland order generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 05:43 ب.ظ

Thanks! Plenty of advice!

usa cialis online cialis 50 mg soft tab cialis sans ordonnance pastillas cialis y alcoho we like it cialis price pastillas cialis y alcoho cialis e hiv acheter cialis kamagra cialis y deporte cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:51 ق.ظ

Really loads of beneficial data.
cost of cialis cvs cialis prices in england cialis with 2 days delivery cialis billig generic cialis review uk how much does a cialis cost cialis generic availability cialis professional yohimbe cialis venta a domicilio cialis 5 mg buy
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:53 ب.ظ

Wow all kinds of beneficial info!
achat cialis en europe deutschland cialis online cost of cialis cvs prescription doctor cialis generic cialis pro cialis 20mg 5 mg cialis pharmacie en ligne dose size of cialis cipla cialis online free cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:15 ق.ظ

Truly all kinds of superb data.
buying brand cialis online cialis online holland cialis canadian drugs we like it cialis price enter site 20 mg cialis cost american pharmacy cialis rx cialis para comprar 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil generic side effects of cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 11:13 ب.ظ

Really all kinds of helpful knowledge.
cialis rezeptfrei sterreich cuanto cuesta cialis yaho cialis super kamagra cialis arginine interactio cialis online cialis 20mg bulk cialis cost of cialis cvs acquistare cialis internet walgreens price for cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 11:22 ب.ظ

You mentioned this terrifically.
cialis online napol deutschland cialis online cialis prezzo al pubblico cialis qualitat cialis 20mg prix en pharmacie cialis in sconto cialis daily reviews buy cialis online legal cialis therapie cipla cialis online
یکشنبه 1 مهر 1397 03:35 ق.ظ

Information very well taken.!
pharmacy canada plus northwest pharmacies online canadian pharcharmy online24 canada viagra canadian pharmaceuticals companies candida viagra canadian pharmacies online prescriptions pharmacy onesource online canadian pharmacy candida viagra
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:34 ق.ظ

Kudos, An abundance of content.

cialis 20mg preis cf cialis pills price each buying cialis in colombia only now cialis 20 mg cialis kaufen cialis soft tabs for sale fast cialis online tesco price cialis cialis for daily use cialis kaufen wo
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:08 ق.ظ

With thanks, Numerous content.

buy levitra buy viagra online ireland cheap viagra uk online sildenafil uk get viagra online prescription buy viagra cheaply online pharmacy generic viagra buying viagra without a prescription generic pharmacy online viagra no pres
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:19 ق.ظ

Beneficial forum posts. Thanks a lot!
side effects for cialis how much does a cialis cost rezeptfrei cialis apotheke cialis kamagra levitra cialis canadian drugs discount cialis tadalafilo order a sample of cialis cialis kaufen wo we like it safe cheap cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:34 ق.ظ

You've made the point.
order viagra online without a prescription buy viagra in store buy female viagra uk buy pfizer viagra buy cheap viagra generic online find viagra buy viagra online without prescription uk best place to buy viagra online buy cheap viagra canada order viagra online usa
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:13 ب.ظ

Wonderful material. Thanks.
cialis efficacit ou acheter du cialis pas cher tesco price cialis cialis 5 mg funziona cialis 100 mg 30 tablet comprar cialis 10 espa241a cilas cialis generika in deutschland kaufen cialis online cialis dosage
شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:41 ق.ظ
взять кредит на карту
онлайн без отказа
позика на карту онлайн
швидка позика на карту
круглосуточный микрозайм
займ на карту украина круглосуточно
займ онлайн круглосуточно
займ онлайн на карту без паспорта
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:35 ق.ظ

Thank you. Ample advice.

cialis manufacturer coupon cialis 20mg prix en pharmacie viagra cialis levitra bulk cialis generic cialis at the pharmacy buying cialis overnight cialis great britain cialis usa cost generico cialis mexico cialis pills price each
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 11:49 ق.ظ
ленты для фитнеса
днепропетровск купить спортивные резинки
набор резиновых петель для тренировок 2 шт
усилие 16 39 кг и 23 57 кг
резиновая петля для тренировок
ленточный эспандер
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:37 ب.ظ

You actually revealed this fantastically!
cheap generic viagra uk how to get viagra with prescription buy sildenafil tablets where to purchase viagra online price of viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra where do you buy viagra get viagra online pharmacy viagra is sildenafil generic
دوشنبه 20 فروردین 1397 04:22 ب.ظ
Have been taking little over a month.
دوشنبه 20 فروردین 1397 03:14 ق.ظ
The House of Faberge grew to become the most important jewelry
producer in Russia, producing over one hundred fifty
000 pieces by the point of the October Revolution.
شنبه 4 فروردین 1397 11:15 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis 100 mg 30 tablet cialis generico lilly generic cialis soft gels precios cialis peru buying brand cialis online dosagem ideal cialis cialis prezzo di mercato cialis for sale in europa dose size of cialis price cialis best
شنبه 1 مهر 1396 08:19 ب.ظ
You really make it appear really easy along with
your presentation however I in finding this matter to be really one thing that I feel I'd by no means understand.

It kind of feels too complicated and extremely large for me.
I am looking forward for your next publish, I'll try to get the
hold of it!
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:04 ب.ظ
What i don't understood is if truth be told how you are not really
much more smartly-liked than you may be now. You're so
intelligent. You recognize therefore significantly in terms of this matter, produced me in my view believe it from
so many various angles. Its like women and men are not interested except it's
something to do with Woman gaga! Your own stuffs
excellent. Always handle it up!
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:42 ب.ظ
I was able to find good information from your blog articles.
شنبه 14 مرداد 1396 11:19 ق.ظ
Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people think about
worries that they plainly don't know about.
You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side
effect , people could take a signal. Will likely be back to get more.
Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی