اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)مجلس هشتم

پاسخ امام حسین (ع )به نامه مسور بن مخرمه((استخیر اللّه فی ذلك )).

از جـمـلـه كـسـانـى كـه امـام (ع ) را از رفـتـن بـه سـمـت عـراق بـرحـذر داشـتـه , ((مـسـور بن مخرمه ))  است او نامه اى به این مضمون براى حضرت نوشت :.

((ایـاك ان تـغتر بكتب اهل العراق , ویقول لك ابن الزبیر, الحق بهم , فانهم ناصروك , ایاك ان تبرح الـحـرم , فـانهم ان كانت لهم بك حاجة فسیضربون اباط الابل

حتى یوافوك , فتخرج الیهم فی قوة وعدة )) .


یـعـنـى :

((مـبادا به نامه هاى مردم عراق , مغرور شوى وسخن عبداللّه بن زبیررابپذیرى وبه عراق بـروى , مـبادا از مكه دور شوى , اگر مردم عراق واقعا به شما احتیاج

دارند, زیر بغلهاى شتر بزنند (یـعـنـى بر شتران را هوار سوار شوند) وخودرا به زحمت بیندازند تا به خدمت شما رسیده آنگاه با قدرت وامكانات , خارج شوید

(یعنى تنهانوشتن نامه كافى نیست بلكه باید حركت كنند وخودشان به حضور برسند).)).اشتباه مسور بن مخرمه

((مسور بن مخرمه )) خیال مى كند كه حضرت , صرفا به خاطر نامه هاى مردم عراق حركت مى كند واز كثرت نامه ها, خوشحال شده ویا اینها, باعث تحریك

وتشجیع حضرت براى رفتن به سمت عراق شده است در حالى كه نمى داند نه بر حذرداشتن امثال ((ابن عباس , ومحمد بن حنفیه , وام سلمه وعـبـداللّه

بـن عـمـر)), حضرت رامنصرف مى كند ونه ارسال نامه هاى مردم عراق وترغیب امثال ((عـبـداللّه بـن زبیر))امام (ع )را بر رفتن , مصر مى سازد, او امام معصوم

وخامس اصحاب كسااست وایـن حـركـت وقـیام یك ماموریت الهى است كه اراده حقتعالى بر این تعلق گرفته كه حسین بن على (ع ) در این راه كشته شود و

زنها وبچه ها هم اسیر شوند تا دین الهى پایداربماند. ***.


زود بیرون رو تو در سمت عراق ـــــ كربلا دارد به خونت اشتیاق .

حق تورا غلطان به خونت خواسته ـــــ این قبا بر پیكرت آراسته .

كودكانت را ببر همراه خود ـــــ نینوارا پر سوزكن از آه خود.پاسخ امام (ع )

سـیـد الـشـهدا(ع ) در پاسخ ((مسور)) فقط به یك جمله اكتفا مى كنند وآن ((استخیر اللّه ))است , یعنى از خداوند مى خواهم آنچه را خیر ومصلحت من است

همان را عملى سازد, نكته اى كه در كتب روایى واخلاقى بابى به آن اختصاص داده شده , تحت عنوان ((التفویض الى اللّه والتوكل علیه )) كه مؤمن باید اموراتش

را به خداى متعال واگذار كند وبر او توكل نماید تا او هرچه مصلحت بنده است , همان راعملى سازد.توسل جستن یوسف (ع ) به مخلوق

وقتى كه حضرت یوسف (ع ) دانست كه به زودى یكى از رفقاى زندانیش آزادمى شود, به او گفت : (اذكـرنـی عـنـد ربـك ) یعنى وقتى از زندان آزاد شدى ,

نزد سلطان سفارش مرا هم بكن وبگو كه یوسف , بى گناه در زندان افتاده است , اما او پس ازآزادى , فراموش كرد. در روایـتـى امـام صادق (ع ) مى فرماید:


جبرئیل (ع ) نزد حضرت یوسف آمدوگفت : چه كسى تورا زیباترین مردم قرارداد؟

گفت : خداى من .

گفت , چه كسى در میان برادرانت , علاقه تودرا در دل پدرت قرار داد؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى تورا از درون چاه نجات داد؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى سنگ را (كه از بالاى چاه انداخته بودند) از تو دور كرد؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى تورا از چاه رهایى بخشید؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى مكر وحیله زنان مصررا از تو دور كرد؟

گفت : خداى من .

پس از این اقرارها واعترافها, جبرئیل گفت :.

((فـان ربـك یـقـول مـا دعاك الى ان تنزل حاجتك بمخلوق دونی البث فی السجن بماقلت بضع سنین )).

یـعـنـى :
((خـداى مـتعال مى فرماید: پس چرا در اینجا به مخلوقى پناه بردى وبه اوعرض حاجت كردى؟

اكنون به خاطر این عمل , باید چند سال دیگر در زندان بمانى )).


الـبـته استمداد واستعانت از مخلوق با حفظ توكل منافاتى ندارد مخصوصا كه انسان براى نجات از دسـت ظالمى , متوسل به دیگران بشود, ولى این مساله

براى افرادعادى وعوام است , اما شخصیتى مـانـنـد حـضـرت یـوسف (ع ) كه علاوه بر مقام نبوت , آن همه عنایات الهى را به چشم دیده است , نمى بایست

به مخلوقى متوسل مى شد.حدیثى جالب از امام صادق (ع )

((مـحـمد بن عجلان )) مى گوید: سالى دچار تنگدستى وقرض زیادى شدم وطلبكاران هم مرتب در طـلـب خـود اصرار مى كردند, لذا تصمیم گرفتم نزد

((حسن بن زید)) امیر مدینه بروم واز او بخواهم كه به من كمك كند, مخصوصا كه از سابق باهم آشنا بودیم در بین راه با محمد بن عبداللّه بـن عـلـى بـن

الـحـسـین (ع ) برخورد كردم كه ازقدیم با او هم رفقاتى داشتم , دست مرا گرفت ومـتـوجـه مـن شـد وگفت :
مى دانم به كجامی روی وبه چه منظورى مى روى ؟

از چه كسى براى رفع گرفتاریت كمك مى طلبى ؟


گفتم : از حسن بن زید.

گـفـت : پـس بـدان كه حاجت روا نمى شوى وبه مقصود خود نمى رسى ؟

برو نزدكسى كه ((اجود الاجـودین ))است واو مى تواند گره از كار تو بازكند, زیرا از پسر عمویم ـ امام صادق (ع ) شنیدم كه حدیثى را از ابا گرامش وآنان از

رسول خدا(ص )نقل مى كنند كه :.


((اوحى اللّه الى بعض انبیائه فی بعض وحیه الیه : وعزتی وجلالی , لاقطعن امل كل مؤمل امل غیری بالایاس , ولا كسونه ثوب المذلة فی النار [الناس خ ل ]

ولابعدنه من فرجی وفضلی , ایؤمل عبدی فی الـشدائد غیری , والشدائد بیدی , او یرجو سوای ,وانا الغنی الجواد, بیدی مفاتیح الابواب وهی مغلقة وبابی

لاملی مفتوح لمن دعانی الم یعلموا ان من دهته نائبة لم یملك كشفها عنه غیری , فمالی اراه بـامـله معرضا عنی وقداعطیته بجودی وكرمی ما لم یسالنی ,

فاعرض عنی ولم یسالنی , وسال فی نـائبـته غیری , وانا اللّه ابتدئ بالعطیة قبل المسالة , افاسال فلا اجود, كلا , اولیس الجودوالكرم لی , اولـیس الدنیا والاخرة

بیدی , فلو ان سبع سماوات وارضین سالونی جمیعا, فاعطیت كل واحد منه مسالته ما نقص ذلك من ملكی مثل جناح بعوضة وكیف ینقص ملك انا قیمته فیابوس

لمن عصانی ولم یراقبنی ))  .


یـعنى : ((خداوند متعال به بعضى از انبیا وحى فرستاد كه به عزت وجلالم سوگند! هركس به غیر مـن امـیـد ببندد اورا مایوس مى كنم ولباس مذلت را بر او

مى پوشانم , آیا در شداید به غیر من تكیه مى كند در حالى كه حل شداید به دست من است , كلید درهاى بسته به دست من است وهركس كه مـرا بـخـوانـد,

آرزوى اورا بـرآورده مـى كنم , من خدایى هستم كه قبل از سؤال , عطایاى افرادرا مى دهم واگر هفت آسمان وزمین از من چیز بخواهند وبه هركس آنچه

مى خواهد بدهم , مانند پر مگس مى ماند كه چیزى از خزائن من كم نمى شود)).


((محمد بن عجلان )) چون این حدیث را شنید, گفت : دوباره این حدیث را براى من بخوان , تا سه مـرتـبـه ایـن حدیث را براى او خواند وگفت :

دیگر از احدى چیزى نمى خواهم , مدتى نكذشت كه خداوند متعال رزقش را فرستاد وتنگدستى اوبرطرف شد. سـیـد الشهدا(ع ) هم در صبح عاشورا فرمود:


((اللهم انت ثقتی فی كل كرب ورجائی فی كل شدة وانـت لـی فی كل امر نزل بی ثقة وعدة , كم من هم یضعف فیه الفؤادوتقل فیه الحیلة ویخذل فیه الـصدیق

ویشمت فیه العدو انزلته بك وشكوته الیك رغبة منی الیك عمن سواك فكشفته وفرجته فانت ولی كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة ))  .


یـعنى : ((خدایا! تو تكیه گاه من در هر گرفتارى ومصیبت هستى , چه مقدارغمهایى كه در برابر آن قـلب انسان ضعیف وراه چاره مسدود مى شود غمهایى كه

بادیدن آن , دوستان , خوار ودشمنان زبـان شـماتت مى گشایند, در چنین مواقع , تنها به توشكایت آورده واز دیگران قطع امید نمودم وایـن تو بودى كه مرا از

گرفتاریها نجات دادى , همانا تو صاحب هر نعمت وحسنه هستى وآخرین تكیه گاه من مى باشى )).تجربه فخر رازى

((فـخـرى رازى )) مى گوید: ((آنچه را تا امروز درسن 57 سالگى تجربه كرده ام این است كه انسان , هـرگـاه در امـرى بر غیر خداوند متعال تكیه كند,موجب

گرفتارى ومحنت مى شود وهرگاه از ابـتـدا بـه ذات بـارى تـعـالـى مـتوجه شود واز مردم منقطع شود,به آرزوى خود به بهترین وجه مى رسد)) .روضه

یكى از شعرایى كه براى امام حسین (ع ) شعر گفته است ((ابو یعلى نظام الدین محمد بن محمد)) مـعـروف به ((ابن هباریه )), متوفاى 509 است این شاعر

به كربلا آمدودر كنار قبر سید الشهدا(ع ) تاسف خورد از اینكه چرا زمانه اورا به تاخیر انداخت ودر حادثه عاشورا حاضر نبود تا جان خودرا فدا كـنـد, لـذا در این

زمینه اشعار ذیل راسرود, آنگاه خوابش برد ودر عالم رؤیا پیامبر(ص ) را دید كه حضرت فرمود:.


((ابشر فان اللّه قد كتبك ممن جاهد بین یدی الحسین (ع )).

یـعـنـى : ((بـشـارت باد ترا كه خداوند نام تورا در زمره كسانى ثبت كرد كه مقابل حسین (ع ) جان فشانى كردند)).


لو كنت شاهد كربلا لبذلت فى ـــــ تنفیس كربك جهد بذل الباذل .

لكننی اخرت عنك لشقوتی ـــــ فبلابلى بین الغرى وبابل .

اذ لم افز بالنصر من اعداكم ـــــ فاقل من حزن ودمع سائل.


یـعـنى :

((اگر در كربلا بودم تا آنجا كه مى توانستم در راه برطرف كردن گرفتاریهاشما كوشش مى كردم )).

((اما از بى سعادتى در آن عصر نبودم , وغصه هاى من براى نجف وكربلااست )).

((اكنون كه نبودم تا با دشمنان شما بجنگم , همیشه محزون هستم واشك من جارى گردد)).


ایـن شاعر وقتى نگاهش به قبر ابى عبداللّه (ع ) مى افتد اینقدر متاثر مى شود, پس چه حالى داشتند فـرزنـدان شـهـید كربلا كه تا شام سر مقدس پدررا

در مقابل خودمى دیدند, در دروازه شام , ((ام كـلـثـوم )) بـه مـاموران گفت :


سر حسین (ع ) را از میان محملها بیرون برید وبین ما وسر, فاصله بـیـندازید, زیرا آنقدر مردم به ما نگاه كردند كه ما خجالت مى كشیم ,

((فقد خزینا من كثرة النظر الینا)) .


نوع مطلب : محرم وعاشورا، 
برچسب ها : مجلس هشتم پاسخ امام حسین (ع )به نامه مسور بن مخرمه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات