تبلیغات
اندکی صبر سحر نزدیک است... - مجلس هشتم پاسخ امام حسین (ع )به نامه مسور بن مخرمه
 
اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)مجلس هشتم

پاسخ امام حسین (ع )به نامه مسور بن مخرمه((استخیر اللّه فی ذلك )).

از جـمـلـه كـسـانـى كـه امـام (ع ) را از رفـتـن بـه سـمـت عـراق بـرحـذر داشـتـه , ((مـسـور بن مخرمه ))  است او نامه اى به این مضمون براى حضرت نوشت :.

((ایـاك ان تـغتر بكتب اهل العراق , ویقول لك ابن الزبیر, الحق بهم , فانهم ناصروك , ایاك ان تبرح الـحـرم , فـانهم ان كانت لهم بك حاجة فسیضربون اباط الابل

حتى یوافوك , فتخرج الیهم فی قوة وعدة )) .


یـعـنـى :

((مـبادا به نامه هاى مردم عراق , مغرور شوى وسخن عبداللّه بن زبیررابپذیرى وبه عراق بـروى , مـبادا از مكه دور شوى , اگر مردم عراق واقعا به شما احتیاج

دارند, زیر بغلهاى شتر بزنند (یـعـنـى بر شتران را هوار سوار شوند) وخودرا به زحمت بیندازند تا به خدمت شما رسیده آنگاه با قدرت وامكانات , خارج شوید

(یعنى تنهانوشتن نامه كافى نیست بلكه باید حركت كنند وخودشان به حضور برسند).)).اشتباه مسور بن مخرمه

((مسور بن مخرمه )) خیال مى كند كه حضرت , صرفا به خاطر نامه هاى مردم عراق حركت مى كند واز كثرت نامه ها, خوشحال شده ویا اینها, باعث تحریك

وتشجیع حضرت براى رفتن به سمت عراق شده است در حالى كه نمى داند نه بر حذرداشتن امثال ((ابن عباس , ومحمد بن حنفیه , وام سلمه وعـبـداللّه

بـن عـمـر)), حضرت رامنصرف مى كند ونه ارسال نامه هاى مردم عراق وترغیب امثال ((عـبـداللّه بـن زبیر))امام (ع )را بر رفتن , مصر مى سازد, او امام معصوم

وخامس اصحاب كسااست وایـن حـركـت وقـیام یك ماموریت الهى است كه اراده حقتعالى بر این تعلق گرفته كه حسین بن على (ع ) در این راه كشته شود و

زنها وبچه ها هم اسیر شوند تا دین الهى پایداربماند. ***.


زود بیرون رو تو در سمت عراق ـــــ كربلا دارد به خونت اشتیاق .

حق تورا غلطان به خونت خواسته ـــــ این قبا بر پیكرت آراسته .

كودكانت را ببر همراه خود ـــــ نینوارا پر سوزكن از آه خود.پاسخ امام (ع )

سـیـد الـشـهدا(ع ) در پاسخ ((مسور)) فقط به یك جمله اكتفا مى كنند وآن ((استخیر اللّه ))است , یعنى از خداوند مى خواهم آنچه را خیر ومصلحت من است

همان را عملى سازد, نكته اى كه در كتب روایى واخلاقى بابى به آن اختصاص داده شده , تحت عنوان ((التفویض الى اللّه والتوكل علیه )) كه مؤمن باید اموراتش

را به خداى متعال واگذار كند وبر او توكل نماید تا او هرچه مصلحت بنده است , همان راعملى سازد.توسل جستن یوسف (ع ) به مخلوق

وقتى كه حضرت یوسف (ع ) دانست كه به زودى یكى از رفقاى زندانیش آزادمى شود, به او گفت : (اذكـرنـی عـنـد ربـك ) یعنى وقتى از زندان آزاد شدى ,

نزد سلطان سفارش مرا هم بكن وبگو كه یوسف , بى گناه در زندان افتاده است , اما او پس ازآزادى , فراموش كرد. در روایـتـى امـام صادق (ع ) مى فرماید:


جبرئیل (ع ) نزد حضرت یوسف آمدوگفت : چه كسى تورا زیباترین مردم قرارداد؟

گفت : خداى من .

گفت , چه كسى در میان برادرانت , علاقه تودرا در دل پدرت قرار داد؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى تورا از درون چاه نجات داد؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى سنگ را (كه از بالاى چاه انداخته بودند) از تو دور كرد؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى تورا از چاه رهایى بخشید؟

گفت : خداى من .

گفت : چه كسى مكر وحیله زنان مصررا از تو دور كرد؟

گفت : خداى من .

پس از این اقرارها واعترافها, جبرئیل گفت :.

((فـان ربـك یـقـول مـا دعاك الى ان تنزل حاجتك بمخلوق دونی البث فی السجن بماقلت بضع سنین )).

یـعـنـى :
((خـداى مـتعال مى فرماید: پس چرا در اینجا به مخلوقى پناه بردى وبه اوعرض حاجت كردى؟

اكنون به خاطر این عمل , باید چند سال دیگر در زندان بمانى )).


الـبـته استمداد واستعانت از مخلوق با حفظ توكل منافاتى ندارد مخصوصا كه انسان براى نجات از دسـت ظالمى , متوسل به دیگران بشود, ولى این مساله

براى افرادعادى وعوام است , اما شخصیتى مـانـنـد حـضـرت یـوسف (ع ) كه علاوه بر مقام نبوت , آن همه عنایات الهى را به چشم دیده است , نمى بایست

به مخلوقى متوسل مى شد.حدیثى جالب از امام صادق (ع )

((مـحـمد بن عجلان )) مى گوید: سالى دچار تنگدستى وقرض زیادى شدم وطلبكاران هم مرتب در طـلـب خـود اصرار مى كردند, لذا تصمیم گرفتم نزد

((حسن بن زید)) امیر مدینه بروم واز او بخواهم كه به من كمك كند, مخصوصا كه از سابق باهم آشنا بودیم در بین راه با محمد بن عبداللّه بـن عـلـى بـن

الـحـسـین (ع ) برخورد كردم كه ازقدیم با او هم رفقاتى داشتم , دست مرا گرفت ومـتـوجـه مـن شـد وگفت :
مى دانم به كجامی روی وبه چه منظورى مى روى ؟

از چه كسى براى رفع گرفتاریت كمك مى طلبى ؟


گفتم : از حسن بن زید.

گـفـت : پـس بـدان كه حاجت روا نمى شوى وبه مقصود خود نمى رسى ؟

برو نزدكسى كه ((اجود الاجـودین ))است واو مى تواند گره از كار تو بازكند, زیرا از پسر عمویم ـ امام صادق (ع ) شنیدم كه حدیثى را از ابا گرامش وآنان از

رسول خدا(ص )نقل مى كنند كه :.


((اوحى اللّه الى بعض انبیائه فی بعض وحیه الیه : وعزتی وجلالی , لاقطعن امل كل مؤمل امل غیری بالایاس , ولا كسونه ثوب المذلة فی النار [الناس خ ل ]

ولابعدنه من فرجی وفضلی , ایؤمل عبدی فی الـشدائد غیری , والشدائد بیدی , او یرجو سوای ,وانا الغنی الجواد, بیدی مفاتیح الابواب وهی مغلقة وبابی

لاملی مفتوح لمن دعانی الم یعلموا ان من دهته نائبة لم یملك كشفها عنه غیری , فمالی اراه بـامـله معرضا عنی وقداعطیته بجودی وكرمی ما لم یسالنی ,

فاعرض عنی ولم یسالنی , وسال فی نـائبـته غیری , وانا اللّه ابتدئ بالعطیة قبل المسالة , افاسال فلا اجود, كلا , اولیس الجودوالكرم لی , اولـیس الدنیا والاخرة

بیدی , فلو ان سبع سماوات وارضین سالونی جمیعا, فاعطیت كل واحد منه مسالته ما نقص ذلك من ملكی مثل جناح بعوضة وكیف ینقص ملك انا قیمته فیابوس

لمن عصانی ولم یراقبنی ))  .


یـعنى : ((خداوند متعال به بعضى از انبیا وحى فرستاد كه به عزت وجلالم سوگند! هركس به غیر مـن امـیـد ببندد اورا مایوس مى كنم ولباس مذلت را بر او

مى پوشانم , آیا در شداید به غیر من تكیه مى كند در حالى كه حل شداید به دست من است , كلید درهاى بسته به دست من است وهركس كه مـرا بـخـوانـد,

آرزوى اورا بـرآورده مـى كنم , من خدایى هستم كه قبل از سؤال , عطایاى افرادرا مى دهم واگر هفت آسمان وزمین از من چیز بخواهند وبه هركس آنچه

مى خواهد بدهم , مانند پر مگس مى ماند كه چیزى از خزائن من كم نمى شود)).


((محمد بن عجلان )) چون این حدیث را شنید, گفت : دوباره این حدیث را براى من بخوان , تا سه مـرتـبـه ایـن حدیث را براى او خواند وگفت :

دیگر از احدى چیزى نمى خواهم , مدتى نكذشت كه خداوند متعال رزقش را فرستاد وتنگدستى اوبرطرف شد. سـیـد الشهدا(ع ) هم در صبح عاشورا فرمود:


((اللهم انت ثقتی فی كل كرب ورجائی فی كل شدة وانـت لـی فی كل امر نزل بی ثقة وعدة , كم من هم یضعف فیه الفؤادوتقل فیه الحیلة ویخذل فیه الـصدیق

ویشمت فیه العدو انزلته بك وشكوته الیك رغبة منی الیك عمن سواك فكشفته وفرجته فانت ولی كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة ))  .


یـعنى : ((خدایا! تو تكیه گاه من در هر گرفتارى ومصیبت هستى , چه مقدارغمهایى كه در برابر آن قـلب انسان ضعیف وراه چاره مسدود مى شود غمهایى كه

بادیدن آن , دوستان , خوار ودشمنان زبـان شـماتت مى گشایند, در چنین مواقع , تنها به توشكایت آورده واز دیگران قطع امید نمودم وایـن تو بودى كه مرا از

گرفتاریها نجات دادى , همانا تو صاحب هر نعمت وحسنه هستى وآخرین تكیه گاه من مى باشى )).تجربه فخر رازى

((فـخـرى رازى )) مى گوید: ((آنچه را تا امروز درسن 57 سالگى تجربه كرده ام این است كه انسان , هـرگـاه در امـرى بر غیر خداوند متعال تكیه كند,موجب

گرفتارى ومحنت مى شود وهرگاه از ابـتـدا بـه ذات بـارى تـعـالـى مـتوجه شود واز مردم منقطع شود,به آرزوى خود به بهترین وجه مى رسد)) .روضه

یكى از شعرایى كه براى امام حسین (ع ) شعر گفته است ((ابو یعلى نظام الدین محمد بن محمد)) مـعـروف به ((ابن هباریه )), متوفاى 509 است این شاعر

به كربلا آمدودر كنار قبر سید الشهدا(ع ) تاسف خورد از اینكه چرا زمانه اورا به تاخیر انداخت ودر حادثه عاشورا حاضر نبود تا جان خودرا فدا كـنـد, لـذا در این

زمینه اشعار ذیل راسرود, آنگاه خوابش برد ودر عالم رؤیا پیامبر(ص ) را دید كه حضرت فرمود:.


((ابشر فان اللّه قد كتبك ممن جاهد بین یدی الحسین (ع )).

یـعـنـى : ((بـشـارت باد ترا كه خداوند نام تورا در زمره كسانى ثبت كرد كه مقابل حسین (ع ) جان فشانى كردند)).


لو كنت شاهد كربلا لبذلت فى ـــــ تنفیس كربك جهد بذل الباذل .

لكننی اخرت عنك لشقوتی ـــــ فبلابلى بین الغرى وبابل .

اذ لم افز بالنصر من اعداكم ـــــ فاقل من حزن ودمع سائل.


یـعـنى :

((اگر در كربلا بودم تا آنجا كه مى توانستم در راه برطرف كردن گرفتاریهاشما كوشش مى كردم )).

((اما از بى سعادتى در آن عصر نبودم , وغصه هاى من براى نجف وكربلااست )).

((اكنون كه نبودم تا با دشمنان شما بجنگم , همیشه محزون هستم واشك من جارى گردد)).


ایـن شاعر وقتى نگاهش به قبر ابى عبداللّه (ع ) مى افتد اینقدر متاثر مى شود, پس چه حالى داشتند فـرزنـدان شـهـید كربلا كه تا شام سر مقدس پدررا

در مقابل خودمى دیدند, در دروازه شام , ((ام كـلـثـوم )) بـه مـاموران گفت :


سر حسین (ع ) را از میان محملها بیرون برید وبین ما وسر, فاصله بـیـندازید, زیرا آنقدر مردم به ما نگاه كردند كه ما خجالت مى كشیم ,

((فقد خزینا من كثرة النظر الینا)) .


نوع مطلب : محرم وعاشورا، 
برچسب ها : مجلس هشتم پاسخ امام حسین (ع )به نامه مسور بن مخرمه،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 2 تیر 1398 09:09 ب.ظ

Thanks, Quite a lot of write ups.

wow cialis 20 are there generic cialis trusted tabled cialis softabs enter site very cheap cialis generic cialis levitra compare prices cialis uk price cialis per pill buy cialis cheap 10 mg tarif cialis france cialis online napol
یکشنبه 2 تیر 1398 05:55 ق.ظ

Thank you. I value this.
can i take cialis and ecstasy click here to buy cialis cialis 5mg cialis coupons printable cialis for sale south africa purchasing cialis on the internet cialis 5 mg scheda tecnica side effects for cialis cialis 5 effetti collaterali cialis en mexico precio
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:27 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate this!
order a sample of cialis tadalafilo the best site cialis tablets cialis 20 mg best price cialis great britain cialis prices in england tadalafil click now cialis from canada i recommend cialis generico acquisto online cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:16 ق.ظ

Cheers! An abundance of material.

buying cialis overnight cialis for sale cialis official site tadalafil generic for cialis only best offers 100mg cialis cialis without a doctor's prescription comprar cialis navarr canada discount drugs cialis buy cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:12 ق.ظ

Truly many of wonderful info.
cialis free trial order cialis from india venta cialis en espaa safe dosage for cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis baratos compran uk cialis great britain cialis sale online cialis prezzo al pubblico weblink price cialis
شنبه 25 خرداد 1398 04:19 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis dosage does cialis cause gout cialis qualitat acheter du cialis a geneve buying cialis on internet are there generic cialis cialis lilly tadalafi how does cialis work cialis soft tabs for sale cialis generique
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:23 ق.ظ

Very well voiced of course. .
200 cialis coupon cialis para que sirve dose size of cialis 200 cialis coupon tadalafil tablets cialis generika weblink price cialis cialis for daily use cialis generika cialis per paypa
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:16 ب.ظ

Incredible loads of excellent advice!
generic low dose cialis safe site to buy cialis online cialis generico only here cialis pills cialis pills price each cialis per paypa cheap cialis free cialis cialis generico in farmacia cialis generic
سه شنبه 21 خرداد 1398 09:14 ب.ظ
Keep up tһe excellent piece of work, Iread few ⅽontent on this site and I conceive that ylur blog is really
interesting and has goot lots off wonderfᥙl infro
.
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:24 ق.ظ
I really ⅼike your writing style, good informatіon, thank
you for posting :D. "In every affair consider what precedes and what follows, and then undertake it." by Eⲣictetus.
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:05 ب.ظ

Very good stuff, Regards.
miglior cialis generico ou trouver cialis sur le net cialis 100 mg 30 tablet safe dosage for cialis cialis 20 mg best price generic cialis pro buy online cialis 5mg cialis dosage recommendations tarif cialis france generic low dose cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:15 ب.ظ

With thanks. Useful stuff.
tadalafil venta de cialis canada cialis generico cialis kamagra levitra cialis online cialis generique enter site 20 mg cialis cost cialis prices cialis online holland cialis generico
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:41 ق.ظ
財布ブランドコピーの専門店 - 清水宝飾
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:40 ق.ظ
ルイヴィトン財布スーパーコピー、ヴィトン 財布 コピー 激安(N品)通販専門店、 全国送料無料
شنبه 31 فروردین 1398 12:42 ق.ظ
ブランドバッグコピー専門販売店
شنبه 24 فروردین 1398 01:29 ق.ظ

You actually stated it really well.
trust pharmacy canadian no 1 canadian pharcharmy online global pharmacy canada canada drug canada pharmacies canadian pharmaceuticals online northwest pharmacies online northwest pharmacies in canada canada medication prices drugstore online reviews
یکشنبه 18 فروردین 1398 09:47 ق.ظ
日本一流スーパーコピーブランド激安(N级品)専門店!主要経営の商品:ブランドコピーバッグ,ブランドコピー財布,
شنبه 22 دی 1397 03:34 ب.ظ
кредиты
кредит в интернете украина
взять кредит онлайн в украине
оформить кредит онлайн в украине
кредит online
شنبه 22 دی 1397 03:26 ب.ظ
кредиты онлайн
онлайн кредит украина на карту
интернет кредит украина
кредит онлайн на карту без отказа украина
кредит на карту срочно
جمعه 16 آذر 1397 08:37 ق.ظ

Factor certainly applied!!
generic cialis 20mg uk cialis generique cialis tablets purchase once a day cialis price cialis per pill cialis lowest price the best site cialis tablets generic cialis 20mg uk generic for cialis purchasing cialis on the internet
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:30 ب.ظ

Thanks a lot! I value this!
cialis 20 mg best price cialis lowest price cialis online deutschland cialis professional from usa generico cialis mexico cialis generique 5 mg click now buy cialis brand cialis generika in deutschland kaufen effetti del cialis pastillas cialis y alcoho
سه شنبه 13 آذر 1397 05:24 ب.ظ

Info nicely taken!.
click now buy cialis brand acheter cialis kamagra trusted tabled cialis softabs cialis super kamagra cialis generisches kanada cost of cialis cvs cialis lilly tadalafi cialis side effects dangers free generic cialis cialis pills price each
سه شنبه 13 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Amazing plenty of beneficial data!
enter site very cheap cialis cialis name brand cheap generic for cialis prezzo di cialis in bulgaria we choice cialis uk cialis manufacturer coupon cialis pas cher paris usa cialis online generic cialis pro cialis 5mg billiger
دوشنبه 12 آذر 1397 05:48 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis en mexico precio cialis online cialis 5 mg effetti collateral where do you buy cialis cialis venta a domicilio cialis pas cher paris acheter cialis meilleur pri effetti del cialis generic cialis pill online interactions for cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:34 ب.ظ

You mentioned that superbly!
cialis 5 mg cialis super kamagra cialis lilly tadalafi venta de cialis canada cialis 5mg cialis tablets for sale cialis sicuro in linea click here cialis daily uk free generic cialis we like it safe cheap cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:59 ق.ظ

Wonderful forum posts, Thank you!
non 5 mg cialis generici cialis generico milano canadian cialis cheap cialis cialis 20 mg cost the best choice cialis woman wow cialis tadalafil 100mg tarif cialis france cialis online nederland order generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 05:43 ب.ظ

Thanks! Plenty of advice!

usa cialis online cialis 50 mg soft tab cialis sans ordonnance pastillas cialis y alcoho we like it cialis price pastillas cialis y alcoho cialis e hiv acheter cialis kamagra cialis y deporte cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:51 ق.ظ

Really loads of beneficial data.
cost of cialis cvs cialis prices in england cialis with 2 days delivery cialis billig generic cialis review uk how much does a cialis cost cialis generic availability cialis professional yohimbe cialis venta a domicilio cialis 5 mg buy
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:53 ب.ظ

Wow all kinds of beneficial info!
achat cialis en europe deutschland cialis online cost of cialis cvs prescription doctor cialis generic cialis pro cialis 20mg 5 mg cialis pharmacie en ligne dose size of cialis cipla cialis online free cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:15 ق.ظ

Truly all kinds of superb data.
buying brand cialis online cialis online holland cialis canadian drugs we like it cialis price enter site 20 mg cialis cost american pharmacy cialis rx cialis para comprar 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil generic side effects of cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی