اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)بسم الله الرحمن الرحیم


مجلس ششم


وصیتنامه امام حسین (ع )  
  بسم اللّه الرحمن الرحیم :

هذا ما اوصى به الحسین بن علی الى اخیه محمد بن الحنفیة . یـشـهـد ان لا اله الا اللّه وحده لا شریك له وان محمدا عبده ورسوله , جا بالحق من عن الحق

وان الـجـنة والنار حق وان الساعة اتیة لا ریب فیها وان اللّه یبعث من فی القبور, وانی لم اخرج اشرا ولا بـطـرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح

فی امة جدی (ص ) ارید ان امر بالمعروف وانـهـى عـن المنكر واسیر بسیرة جدی وابی علی ابن ا بی طالب (ع ) فمن قبلنی بقبول الحق فاللّه اولـى بـالـحـق

ومن رد علی هذا اصبرحتى یقضی اللّه بینی وبین القوم بالحق وهو خیر الحاكمین وهذه وصیتی یا اخی الیك وما توفیقی الا باللّه علیه توكلت والیه انیب )) .


بعد از آنكه ((محمدبن حنفیه ))
خدمت برادر بزرگوارش سیدالشهدا(ع )شرفیاب شد وحضرت را از رفـتن به سمت عراق بر حذر داشت وحضرت امتناع كرد,

آنگاه كاغذ وقلم طلب كرد ووصیتنامه فوق را مرقوم فرمود وبه دست برادر سپرد:.


((بـعـد از حـمد وثناى الهى , این چیزى است كه حسین بر برادرش محمد حنفیه وصیت مى كند:

شهادت مى دهم به توحید ویگانگى خداوند واینكه محمد بنده وفرستاده بحق اوست واینكه بهشت وجـهـنـم حـق است وقیامت بدون هیچ شكى واقع

مى شود وخداوند انسانهارا زنده مى كند خروج وقـیـام من از روى سركشى وخوشگذرانى وفساد وظلم در روى زمین نیست , بلكه قیام من براى اصـلاح در

امـت پـیـامـبـر(ص ) وامـر بـه مـعـروف ونـهـى از مـنـكـراست , ومى خواهم به سیره پـیـامـبـر(ص )وپـدرم عـلـى بـن ابـیـطـالـب عـمـل كـنـم پـس هـر كـس

قبول كند, در واقع خـداونـدراپـذیـرفـته است (چون راه من از راه خدا جدا نیست ) وهر كه تخلف كند, صبر مى كنم تـاخداوند بین من ومردم ستمكار,

حكم كند برادرم ! این وصیت وسفارش من به تواست وتوفیق از خداونداست وتوكل به او مى كنم وبازگشت هم به سوى اوست )).


هـمـچنان كه از متن وصیتنامه آشكاراست , این از قبیل وصیتنامه هاى معمولى وعرفى نیست كه اشخاص درباره اموال ودارایى خود مى نویسند, بلكه اهداف

وخطمشى وانگیزه امام حسین (ع )را در حـركـت خـود بـازگـو مـى كـند هر چند دروصیتنامه هاى شرعى گفته شده كه سزاوار نیست مسلمانى شب بخواب

د مگر آنكه وصیتنامه اش در زیر سرش باشد.


امر به معروف ونهى از منكر

از اهداف قیام امام حسین (ع ) احیاى (( امر به معروف ونهى از منكر))
است كه متاسفانه در جامعه ما كـم رنـگ شده وچه بسا ارزش خودرا هم از دست داده  

وتبدیل به ضد ارزش شده است , چون اگر مى بینیم كسى با فساد وبدعت وظلمى مبارزه مى كند,اورا توبیخ هم مى كنیم . مـرحـوم
((شـیـخ حر عاملى ))

در كتاب شریف ((وسائل الشیعه )) بالغ بر هفتصدروایت در زمینه ((امر به معروف ونهى از منكر)) آورده است :.

فـقـهاى عظیم الشان در كتب فقهى , شرایط ومراحل امر به معروف ونهى ازمنكررا بیان كرده اند قـدم اول در مبارزه با منكر, چهره درهم كشیدن است به

راستى اگردر اجتماع , انسانهاى عاصى وخـاطى در هـمه جا با چهره هاى عبوس ودرهم , مواجه شوند, خود به خود ((منكر)) از جامعه بر داشته مى شود:.


قال امیرالمؤمنین (ع ): ((امرنا رسول اللّه (ص ) ان نلقی اهل المعاصی بوجوه مكفهرة )).

امـیـرالـمـؤمـنـیـن (ع ) مى فرماید: ((پیامبر(ص ) به ما امر مى كرد كه با چهره هاى درهم وترش با گناهكاران رو به رو شویم )).

اكـنـون لازم اسـت شـاهدى از تاریخ بیاوریم كه چگونه پیامبر(ص ) دستور مى دادبا گناهكاران با چره هاى عبوس مواجه شوند:.


غزوه تبوك

یكى از غزوات صدر اسلام , ((غزوه تبوك ))است كه به خاطر راه طولانى .

وفصل تابستان وكمبود مركب وآذوقه , از آن به ((ساعة العسره وجیش العسرة )) تعبیرشده است . سـه نـفر به نامهاى
((كعب بن مالك , مرارة بن ربیع وهلال

بن امیه ))
به خاطرسستى وتنبلى , در ایـن جـنـگ شـركـت نـكردند وقتى پیامبر(ص ) از تبوك مراجعت فرمود, اینان براى عذرخواهى , شـرفـیـاب مـحـضر

رسول خدا(ص ) شدند ولى پیامبر(ص ) با آنان سخن نگفت وبه مسلمانان هم دسـتـور داد بـا آنـان سـخن نگویند,آنان در یك قهر اجتماعى قرار گرفتند تا جائى

كه حتى زنها وبـچـه هـا هم با آنان سخنى نمى گفتند شهر مدینه بر ایشان تنگ شد لذا به كوههاى اطراف پناه بردند به نحوى كه همسرانشان براى آنان غذا

مى بردند ولى با آنان سخن نمى گفتند.


ایـن سـه نـفـر گـفـتند: اكنون كه همه مردم با ما قهر كرده اند پس بیایید ما هم بایكدیگر سخن نـگوییم , شاید فرجى حاصل شود پنجاه روز به این منوال گذشت

وآنان به درگاه الهى توبه وانابه مـى كردند تا اینكه آیه شریفه ذیل , نازل گردید وخبر ازپذیرش توبه آنان داد:(و على الثلاثة الذین خلفوا حتى ضاقت علیهم الارض

بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللّه الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان اللّه هوالتواب الرحیم ) .سیره نبوى وعلوى

از اهـداف دیـگـر قـیـام حـسـیـنـى , احـیاى سنت پیامبر(ص )وامیرمؤمنان (ع )است قرآن مجید, پـیامبر(ص )را الگو واسوه معرفى مى كندوبه مردم دستور

مى دهد كه دراعمال ورفتار وكردار, در سـخـن گـفتن وسكوت كردن , در نشستن وبر خواستن وراه رفتن و معاشرت با مردم , در تربیت اولاد وهـمـسـردارى ,

در احترام به پدر ومادر, درنرمخویى با دوستان وخشونت با كفار وتبهكاران وخلاصه در تمام امور عبادى ,اجتماعى , فردى , به پیامبر(ص )اقتدا كنید.

دستگاه ظالم بنى امیه آنچه در توان داشتند به كار بردند تا سنت نبوى (ص )رامحو كنند كه وقتى مـردم اعـمـال سـتم وجور خلفارا مى بینند, با روش پیامبر(ص )

مقایسه نكنند وخیال كنند اسلام همان است كه خلفاى غاصب ومعاویه ویزید به خورد مردم مى دهند ودر راستاى همین هدف , جلو نـشـر احـادیـث راگرفتند,

احادیث را آتش زدند, روات حدیث را یا تبعید كردند ویا در مدینه تحت مـراقـبـت وكـنـترل قرار دادند, گاهى مطالب جعلى را به پیامبر(ص ) مستند مى كردند وگاهى

هـم بـراى خـود, فضیلت جعل مى كردند وخودشان را در راستاى انسانهاى الهى قرارمى دادند این وضـع , قـریـب نـود سال ادامه پیدا كرد حافظین حدیث از دنیا

رفتند, كتب حدیث نابود شد, جلو انـتشار حدیث گرفته شد, تا زمان ((عمربن عبدالعزیز)) دستورنوشتن حدیث وضبط آن از طرف وى صادر شد.


امام صادق (ع ) در نامه اى خطاب به اصحاب ویارانش مى فرماید:.

((عـلـیـكـم بـثار رسول اللّه (ص ) وسنته وآثار الا ئمة الهداة من اهل بیت رسول اللّه (ص ) من بعده وسنتهم , فان من اخذ بذلك فقد اهتدى ومن ترك ذلك و

رغب عنه ضل )) .
((بـر شـما باد كه آثار وروش پیامبر(ص ) وائمه (ع ) را اخذكنید كه راه هدایت است وهر كه آن را ترك كند, گمراه مى شود)).

قدم دوم در امر به معروف ونهى از منكر, ((زبان ))است كه انسان موعظه كند یاتحذیر نماید البته وقـتـى كـه ازقـدم اول نـتـیـجـه اى گـرفته نشود وقدم سوم ,

((مرحله شمشیر وزور))
است كه سـیـدالـشـهدا(ع ) از همین راه استفاده كرد وبراى اقامه امر به معروف ونهى از منكر, از جان خود وعزیزانش سرمایه گذارى كرد.

الـبته براى تبیین مرحله سوم وشرایط آن , باید به كتب فقهى مراجعه نمود واین طور نیست كه هر كـس بـه بـهـانـه امـر بـه مـعروف ونهى از منكر, دست به

شمشیر ببردوجان ومال مردم وامنیت اجتماعى را خدشه دار كند وجو ارعاب ووحشت ایجادنماید.روضه

روز عاشورا به صد جوش وخروش ـــــ قاسم آمد نزد پیر مى فروش .

گفت: جامى از مى نابم بده ـــــ تشنه آبم عمو آبم بده .

اى مى قالوا بلى را جرعه نوش ! ـــــ جرعه اى ز آن باده هم بر من بنوش .

طالب جام الستم اى عمو! ـــــ كن زجام عشق مستم اى عمو!.

آمدم تا اذن میدانم دهى ـــــ افتخار دادن جانم دهى

. آمدم كز ناله خاموشم كنى ـــــ بهر جنگیدن كفن پوشم كنى .

سیزده ساله ام اندر روزگار ـــــ مى كشم بهر شهادت انتظار.

همجوار اكبر خود كن مرا ـــــ پیش مرگ اصغر خود كن مرا.

اى عمو! هنگام شیدایى بود ـــــ چون نبرد من تماشایى بود.

اذن جنگم ده تماشا كن مرا ـــــ مرحبا بر گو و شیدا كن مرا. ***.

((استاذن فی القتال فلم یاذن له فما زال به حتى اذن له )):. ***.

جان زهرا كربلائى كن مرا ـــــ در ره قرآن فدائى كن مرا.

اى عمو! حق على بت شكن ـــــ دست رد بر سینه قاسم مزن .


به طرف میدان آمد وجنگید تا در لحظه آخر, امام حسین (ع )را صدا زد,حضرت , خودرا با عجله بر بالین ((قاسم )) رساند ودید كه قاسم پاهارا به زمین مى زند:.

كاش نمى دید عمو پیكرت ـــــ تا ببرد هدیه بر مادرت .

كاش نمى دید تورا اینچنین ـــــ جان دهى وپا زنى بر زمین .


((ثم قال (ع ): عز على عمك ان تدعوه فلا یجیبك او یجیبك فلا ینفعك اجابته )).

سخت است بر عمویت كه اورا صدا بزنى ولى نتواند پاسخ تورا بدهد یا پاسخ تورا بدهد, ولى فایده اى براى تو نداشته باشد)). ***.


بكاه عمه على بلا ئه ـــــ كاد یذوب الصخر من بكائه .

وقد بكى على فتى الفتیان ـــــ فتیان فهر وبنی عدنان .

بكى على شبابه شبانها ـــــ ناح على فارسها فرسانها.

وصرخة العقائل الزواكی ـــــ لقد علت الى ذرى الافلا ك .

بكى على مهجته الرسول ـــــ ناحت على بهجتها البتول .

بكاه جده الوصی المرتضى ـــــ مذ فت فی ساعده حكم القضا.

وحق ان یبكی ابوه المجتبى ـــــ دما فان نور عینه خبا.

وكیف لا یبكی على خضابه ـــــ من دمه وهو على شبابه .

اظلمت الدنیا بعین عمه ـــــ واحزنی لهمه وغمه .

لما راى قرة عینه على ـــــ وجه الثرى یفحص من عظم البلا.

قد عجبت من صبره الاملا ك ـــــ ولا یحبط وصفه الادراك .

_________________


نوع مطلب : محرم وعاشورا، 
برچسب ها : وصیتنامه امام حسین (ع )، مجلس ششم وصیتنامه امام حسین (ع )،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات