اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس پنجم

پاسخ امام حسین (ع ) به نامه معاویه در مورد تقاضاى بیعت با یزید

((وانی لا اعلم لها فتنة اعظم من امارتك علیها)).

مـعـاویـه , طى نـامـه اى به ((عمرو بن سعید)) حاكم مدینه , از او خواست كه از((حسین (ع ), ابن عـبـاس , عبداللّه بن جعفر وعبداللّه بن زبیر)) براى

ولایت عهدى یزیدبیعت بگیرد وچون حاضر به بیعت نشدند, معاویه براى هر یك نامه اى جداگانه نوشت ,

از جمله نامه اى هم براى امام حسین (ع ) نوشت ومتذكر شد اخبارى از شمارسیده كه متوقع نبود متن نامه معاویه این است :.


((اما بعد: فقد انتهت الی منك امور, لم اكن اظنك بها رغبة عنها وان احق الناس بالوفا لمن اعطى بیعة من كان مثلك فی خطرك وشرفك ومنزلتك التی

انزلك اللّه فلا تنازع الى قطیعتك واتق اللّه ولا تردن هذه الامة فی فتنة وانظر لنفسك ودینك وامة محمدولا یستخ فنك الذین لا یوقنون )).


((امـا بـعد, اخبارى از شما به من رسیده كه خیال نمى كردم آنهارا از روى میل ورغبت انجام داده باشى وسزاوارترین مردم در میان كسانى كه بیعت كرده ودر

موقعیت وعظمت وشرافت خدادادى شما باشد, باید به بیعت وفادار بماند, از خدابترس ومردم را به فتنه نینداز وبه خودت ودینت وامت پیامبر(ص ) دقت كن و

كسانى كه یقین به آخرت ندارند, شمارا سبك نكنند)).


پاسخ امام حسین (ع ).

حـضـرت در جواب , پاسخ كوبنده ورسوا كننده اى براى معاویه نوشت ومعاویه را مبدا تمام مصایب مـسلمین دانستند وجنایات معاویه وبدعتهاى اورا متذكرشدند

كه به خاطر اهمیت آن , متن نامه وترجمه آن را مى آوریم :.


((اما بعد: فقد جانی كتابك تذكر فیه انه انتهت الیك عنی امور, لم تكن تظننی بها,رغبة بی عنها, وان الحسنات لا یهدی لها, ولا یسدد الیها الا اللّه تعالى .

وامـا ما ذكرت انه رقی الیك عنی فانما رقاه الملا قون , المشاؤون بالنمیمة ,المفرقون بین الجمع , وكـذب الـغـاوون الـمـارقون , ما اردت حربا ولا خلافا,

وانی لا خشى اللّه فی ترك ذلك , منك ومن حزبك , القاسطین الملحدین حزب الظالم , واعوان الشیطان الرجیم . الـسـت قاتل حجر, واصحابه العابدین

المخبتین , الذین كانوا یستفظعون البدع ویا مرون بالمعروف ویـنـهـون عـن الـمـنـكـر فقتلتهم ظلما وعدوانا, من بعد مااعطیتهم المواثیق الغلیظة , والعهود

المؤكدة , جراة على اللّه واستخفافا بعهده ؟

!. اولـسـت بـقـاتل عمرو بن الحمق الذی اخلقت وابلت وجهه العبادة , فقتلته من بعدما اعطیته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت من شعف الجبال ؟

!. اولـسـت الـمـدعـى زیادا فی الاسلام فزعمت انه ابن ابی سفیان وقد قضى رسول اللّه (ص ) ان الولد لـلفراش ول لعاهر الحجر ثم سلطته على اهل الاسلام ,

یقتلهم ویقطع ایدیهم وارجلهم من خلا ف , ویصلبهم على جذوع النخل ؟

! سبحان اللّه یا معاویة !كانك لست من هذه الامة ولیسوا منك . اولـسـت قاتل الحضرمی الذی كتب الیك فیه زیاد, انه على دین علی كرم اللّه وجهه ودین علی

هو دیـن ابـن عـمـه (ص ) الذی اجلسك مجلسك الذی انت فیه , ولولا ذلك كان افضل شرفك وشرف ابائك تجشم الرحلتین رحلة الشتا والصیف , فوضعها اللّه

عنكم بنا, منة علیكم ؟

!. وقلت فیما قلت : لا ترد هذه الامة فی فتنة وانی لا اعلم لها فتنة اعظم من امارتك علیها. وقلت فیما قلت انظر لنفسك ولدینك ولامة محمد وانی واللّه ما اعرف

افضل من جهادك فان افعل فانه قربة الى ربی وان لم افعله فاستغفر اللّه لدینی , واساله التوفیق لما یحب ویرضى . وقلت فیما قلت : متى تكدنی , اكدك , فكدنی

یا معاویة ! فیما بدالك , فلعمری قدیمایكاد الصالحون , وانی لارجو ان لا تضر الا نفسك , ولا تمحق الا عملك , فكدنی ما بدالك واتق اللّه یا معاویة ! واعلم ان للّه

كتابا لا یغادر صغیرة ولا كبیرة الا احصاها. واعـلـم ان اللّه لیس بناس لك قتلك بالظنه , واخذك بالتهمة , وامارتك صبیایشرب الشراب ویلعب بالكلاب ما اراك الا وقد

ابقت نفسك , واهلكت دینك واضعت الرعیة , والسلام )) .


اما بعد, نامه تو به من رسید ویاد آور شدى كه امورى از من به تو رسیده كه به گمان تو, سزاوار من نبوده است , همانا براى رسیدن به خوبیها وتوفیق , جز

پروردگارعالم , كسى وجود ندارد. وامـا آنـچـه از من به تو رسیده , سخن افراد چاپلوس وسخن چین است كه تفرقه انداز ودروغگویان گـمراه هستند من تصمیم

به جنگ ومخالفت با تورا نگرفته ام وازاینكه جنگ با تو وحزب ظالم تو كه یاران شیطان هستند, ترك كردم از خداوند خائف هستم .

آیـا تـو قـاتـل ((حـجـر بن عدى )) ویارانش نیستى كه عابد ومتواضع بودند, آنها كه بدعتهارا ناروا مـى شمردند, امر به معروف ونهى از منكر مى كردند, بعد از آنكه

امان وعهد محكم دادى , به ناحق آنان را كشتى , با این عمل بر خدا جرات كردى وعهد اوراسبك شمردى .

آیـا تـو قـاتـل ((عـمـر بن حمق )) نیستى ؟

آن انسانى كه در اثر عبادت , بدنش لاغروصورتش زرد ونـحـیـف شده بود, بعد از آن همه عهد وپیمانهاى محكم , اورا هم كشتى به نحوى كه اگر آهوان

مى فهمیدند از بالاى كوهها پایین مى آمدند. آیا تو ((زیاد بن ابیه ))را به پدرت ابو سفیان ملحق نكردى در حالى كه پیامبر(ص ) فرمود كه فرزند بـراى صـاحـب

بستراست وبراى زنا كار سنگ است ؟

واورابر مردم مسلط كردى كه آنان را مى كشد ودسـت وپـایشان را قطع مى كند وآنان را برشاخه هاى درخت خرما آویزان مى كند, سبحان اللّه ! اى معاویه !

گویا تو از این امت نیستى واین امت هم از تو نیستند؟

. آیـا تـو قـاتـل ((حـضرمیین )) نیستى كه ((زیادبن ابیه )) با تو مكاتبه كرد كه اینان طرفدار على (ع ) هستند ودین على همان دین پیامبر(ص )است كه تو امرو

ز به جاى اونشسته اى , اگر دین پـیـامـبـر نـبـود, شرافت تو وپدرانت همانند شرافت كوچ كنندگان درزمستان وتابستان بود كه خداوند به خاطر ما بر شما منت

نهاد وآن را بر داشت . معاویه ! در نامه ات نوشته اى كه این امت را به فتنه نیندازم , ولى من فتنه اى رابالاتر از این نمى بینم كه تو امیر بر این مردم هستى .

بـاز گفته اى كه مصلحت خود ودین وامت پیامبر(ص )را در نظر بگیرم , به خداقسم ! من چیزى را بـهـتر از جنگ با تو نمى بینم كه اگر این كاررا انجام بدهم ,

مقرب درگاه الهى شده ام واگر ترك كنم , از خدا استغفار مى كنم واز خداوند آنچه موجب محبت ورضایت اوست , مى طلبم . باز گفته اى كه هر وقت من حیله

كنم , تو هم حیله مى كنى , پس معاویه هر چه مى توانى حیله كن , به جان خودم قسم همیشه صالحین مورد حیله قرار مى گرفتندومن امیدوارم كه ضررش

متوجه خودت بشود واعمالت را نابود سازد. مـعـاویـه ! از خـدا بترس كه خداوند متعال نامه اعمالى دارد كه تمام اعمال صغیره وكبیره در آن ضبطاست .

معاویه ! خداوند فراموش نمى كند كه چگونه اولیااللّه را به صرف گمان درباره آنان , آنان را كشتى یا دسـتـگـیـر نـمودى وپسرت (یزید)را كه شراب مى نوشد

وسگ بازى مى كند بر گرده مردم سوار كـرده اى مـى بـیـنم تورا كه خود واهل ودینت را نابودكرده اى ومردم را حقیر وكوچك شمرده اى , والسلام )).رؤوس مهم جوابیه امام (ع )

1ـ سـیـاسـت امـام حـسـیـن (ع ) هـمان سیاست امام مجتبى (ع ) نسبت به معاویه است وتا معاویه زنده است , قصد جنگ ومبارزه با اورا ندارد, چنانچه در

پاسخ ((جعده )), همین را متذكر شد.


2 ـ مـعاویه , ((قاتل حجربن عدى )) است ((حجر)) در قریه ((مرج عذرا)) نزدیك شام با شش نفر از دوسـتـان ویارانش به دستور معاویه به شهادت رسیدند

شهادت ((حجر)),تاثیر عمیقى در روحیه مـسـلـمـانان گذاشت ونقاب از چهره معاویه بر گرفت , ((عایشه وحسن بصرى ))نیز از قتل آنان شگفت زده شدند و

حتى خود معاویه از كشتن ((حجر))پشیمان شد.


حـضـرت مـى فـرمـاید: جرم ((حجر)) چه بود؟

آیا نماز نمى خواند؟

آیا امر به معروف ونهى از منكر نمى كرد؟

چه حلالى را حرام وچه حرامى را حلال كرده بود؟


دراولین بر خورد عایشه با معاویه این مـساله مطرح شد, معاویه گفت :

((دعینى وحجراحتى نلتقى عند ربنا, امر من وحجررا به فرداى قـیامت بگذارید))

در موقع شهادت ,حجر وصیت كرد: (( لا تنزعوا عنى حدیدا ولا تغسلوا عنی دما فانى لاق معاویة على الجادة )) .

((زنجیررا از تنم در نیاورید وخونهارا نشویید تا فرداى قیامت با همین وضع ,جلو معاویه را بگیرم )).


3 ـ مـعـاویه , قاتل ((عمرو بن حمق ))است , وى از رفقاى ((حجربن عدى )) مى باشدكه ((زیاد بن ابـیـه )) در تـعـقـیـب اوست , لذا به كوههاى موصل فرار

مى كند وبا سربازان آنجا درگیر وكشته مى شود, سرش را جدا كرده به نزد معاویه فرستاد ومعاویه آن سررابه نیزه زد واین اولین سرى بود كـه در اسـلام بـه

نیزه رفت وى از اصحاب رسول خدا(ص ) بود ودر جمل , صفین ونهروان شركت كرد وبراى على (ع )به منزله ((سلمان )) براى پیامبر(ص ) بود  .


4 ـ مـخالفت با حدیث نبوى (ص ): پیامبر(ص ) در حدیثى فرموده : ((فرزند براى صاحب بستراست وسزاى زناكار, سنگ مى باشد)) وقتى ((زیاد)) متولد شد,

هفت نفر ازجمله ((ابو سفیان )), ادعاى پـدرى اورا داشتند با اینكه در خانه اى متولد شد كه مادرش سمیه وپدرش غلامى به نام ((عبید)) بود.


5 ـ معاویه , قاتل طایفه حضرمیین است .

6 ـ امارت معاویه بر مردم , بزرگترین بلیه مى باشد وبزرگترین فضلیت , جهادبا معاویه است منتها شرایط زمانى ومكانى , اجازه این كاررا نمى دهد.

7 ـ بدتر از معاویه , ولایت عهدى یزیدبن معاویه است , جوانى كه شرب خمرمى كند. یزید در دوران خلافتش مرتكب سه جنایت بزرگ شد:.

الف : شهادت حسین (ع ) ویارانش در كربلا.

ب : حمله به مدینه ومباح شمردن جان ومال وناموس مسلمین وكشتن بالغ برده هزار نفر از جمله هشتاد نفر از صحابه پیامبر(ص ) وهفتصد نفر از قریش وانصار.

ج : حمله به مكه معظمه ونصب منجنیق براى سرنگونى ((عبداللّه بن زبیر)).روضه

سخنان امیرالمؤمنین (ع ) با قبر پیامبر(ص ) هنگام دفن صدیقه كبرى (ع ).

الـسـلام عـلیك یا رسول اللّه عنی وعن ابنتك النازلة فى جوارك والسریعة اللحاق بك قل یا رسول اللّه ! عـن صـفـیـتك صبری ورق عنها تجلدی وستنبئك

ابنتك بتضافر امتك على هضمها فاحفها السؤال واستخبرها الحال )) .


((سـلام مـن ودخترت را بپذیر كه زود در جوار تو آرمید وبه شما ملحق شد بارفتن فاطمه , صبرم انـدك وپـوسـت بدنم نازك گردیده است اى رسول خدا!

به زودى دخترت از مصیبتهایى كه امت شـمـا بـر او وارد كـردند, به شما خبر مى دهد (اما اگر زهراـ علیها السلام ـ دم فروبست وچیزى نگفت )

شما در پرسیدن , اصرار ورزید واز حال او جویا شوید)).


رفتى ولى از غصه دل با پدر مگو ـــــ گفتى كنار تربت پاكش دگر مگو.

یا فاطمه ! رسول امین را غمین مخواه ـــــ با او زجور امت بیدادگر مگو.

از ماجراى غصب فدك ایها البتول ـــــ زآن سیلى وگرفتن قرص قمر مگو.

از آستان خانه به وقت هجوم خصم ـــــ زآن ماجرا وقصه قتل پسر مگو.

زین غم كه گشت مكتب توحید منحرف ـــــ با او به قلب خسته وچشمان تر مگو.

ز آن ضرب تازیانه واین بازوى كبود ـــــ كز من نهفته ماند براى پدر مگو.

زآن اشكها كز غم هجران روى باب ـــــ از دیده ریختى همه شب تا سحر مگو.

و زحال زار شیعه واز شاهد غمین ـــــ كاینسان نهفته قبر تو شد از نظر مگو.


(شعر از: حسین آستانه پرست ).


نوع مطلب : محرم وعاشورا، 
برچسب ها : مجلس پنجم پاسخ امام حسین (ع ) به نامه معاویه در مورد تقاضاى بیعت با یزید،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic