اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس چهارم

نامه امـام حسین (ع ) به معاویه در مورد ازدواج با كنیزى((قـد رفـع اللّه بالا سلا م الخسیسة ووضع عنابه النقیصة , فلا لوم على امرئ مسلم الا فی امر ماثم وانما اللوم لوم الجاهلیة )).

((معاویه در مدینه جاسوسى داشت كه موظف بود اخباررا به اطلاع او برساند,در یكى از گزارشها بـه مـعـاویـه اطـلاع داد كه حسین بن على (ع ) كنیزى

را كه داشته , آزادكرده وسپس با او ازدواج كرده است , عملى كه در آن عصر, چندان مورد پسند اجتماع نبود كه شخصیت بزرگى با یك كنیز آزاد شـده ,

ازدواج كـنـد وقـهرا افرادى كه مادرشان كنیز بود, در اجتماع از اعتبار واحترام بالایى برخوردار نبودند وچه بسا مورد ملامت وسرزنش دیگران هم قرار مى گرفتند.

معاویه به استناد این گزارش , نامه اى به این مضمون براى حضرت نوشت :. به من خبر رسیده كه با كنیزى ازدواج كرده اى , وزنان قریش كه كفو و شأن تو

بوده اند رها كرده اى , كـه ازدواج با آنان موجب مجد وسرافرازى وبراى اولاد, موجب نجابت وآبرو مى شود, با این عمل نه مصلحت خودرا در نظر گرفته اى ونه

فرزندانت را!!)).


پاسخ امام (ع ) به نامه معاویه

حـضـرت , در پاسخ معاویه مرقوم فرمود:  

((بدان كه تمام شرافتها ونسبت هاى بزرگ به پیامبر(ص ) منتهى مى شود این كنیز ملك من بود كه به خاطر ثواب , اورا آزادكردم , سپس بر طبق سنت نبوى

بـا او ازدواج كـردم خـداونـد با ظهور اسلام , این نوع پستى ها وحقارتهارا برداشت وآن نقص وافت اجـتـمـاعى به وسیله ما برداشته شدسرزنش مسلمان روا

نیست مگر درمعصیت پروردگار وآنچه سزاوار ملامت مى باشد, اعمال زمان جاهلیت است )).


مـعاویه وقتى پاسخ امام حسین (ع )را خواند, نامه را جلو یزید انداخت وگفت :((چقدر حسین بر تو فخر مى كند)).

یزید گفت : ((لا ولكنها السنة بنی هاشم الحداد التی تفلق الصخر وتغرف من البحر)). ((خـیـر, ایـن طـور نـیـسـت , بلكه زبان بنى هاشم آنچنان تیزاست كه

صخره رامى شكافد واز دریا سرچشمه مى گیرد وسیراب مى شود.))ملامت , صفت ناپسند

سـرزنـش مـسـلـمان , محكوم است , حتى شخص عاصى را باید نهى از منكر كنیم ولى حق ملامت نـداریم ملامت در تمام امور, مذموم است , چه امر عبادى ,

یا بدنى ,اقتصادى , خانوادگى , تحصیلى وچه غیر اینها. معاویه , امیرالمؤمنین (ع )را سرزنش مى كند كه چرا دست حضرت فاطمه (س )وحسن وحسین (ع ) را

مى گیرد وشبها به دنبال احقاق خود مى رود.


((تحمل قعیدة بیتك لیلا على حمار ویداك فی یدی ابنیك حسن وحسین )).

گـاهـى رفـاقـت بـعـضـى , بـراى شـناخت عیوب وپرونده سازى علیه انسان است امام صادق (ع ) مى فرماید:.


((ابـعـد مـا یـكـون الـعـبـد مـن اللّه عـزوجـل ان یـوافی الرجل وهو یحفظ علیه زلا ته لیعیره بها یوما  )).

دورترین بنده از درگاه الهى آن كسى است كه با كسى دوست شود ولغزشهاى اورا در نظر بگیرد تا روزى اورا سرزنش كند.


روزى ((ابوذر)), مردى را سرزنش كرد كه مادرت سیاه چهره است .

رسول خدا(ص ) فرمود: ((تعیره بامه یا اباذر!)). ابوذر! اورا به خاطر مادرش سرزنش مى كنى .

((ابـوذر)) هم در مقام توبه واستغفار, آنقدر سر وصورت خودرا در خاك مالید تاپیامبر(ص ) راضى شود )).

عاقبت ملامتگر. امام صادق (ع ) مى فرماید: ((من عیر مؤمنا بذنب لم یمت حتى یركبه  )).

((هـر كـسـى مـؤمـنـى را بر گناهى سرزنش كند, نمى میرد مگر آنكه خودش به آن گناه , مبتلا مى شود)).پرهیز از ملامت بیماران

در چهره ((یونس بن عمار)) لكه هاى سفیدى كه احتمالا برص یا جذام بود,پدید آمد عده اى تصور كردند به خاطر گناه به این مرض مبتلا شده وبنده خوبى براى

خدا نبوده است حضرت صادق (ع ) فرمود:.


((لقد كان مؤمن آل فرعون مكنع الاصابع ویمد یده ویقول : یا قوم اتبعواالمرسلین  )).

((مـؤمـن آل فرعون , انگشتانش به هم چسبیده بود وبا همان حال , دستهارامى كشید ومى گفت : اى مردم ! از انبیا پیروى كنید)).ازدواج جویبر با ذلفا

اسـلام بـا ظـهور خود با افكار جاهلیت مبارزه كرد وتنها ملاك امتیازرا به ((تقوا))دانسته است در ازدواج شـرطاست كه طرفین كفو هم باشند,

یعنى در اسلام وایمان , هردو مثل هم باشند هر چند در سـایر امور, با هم اختلاف داشته باشند.


دستور پیامبر(ص )مبنى بر ازدواج ((جویبر)) با ((ذلفا)) در همین راستااست .


((جویبر)) مردى از اهل یمامه وتازه اسلام آورده بود, ولى مردى سیاه چهره وفقیر بود پیامبر(ص ) اورا در مسجد اسكان داد وجز ((اصحاب صفه )) گردید.

روزى پیامبر(ص ) خطاب به ((جویبر)) فرمود: ((چقدر خوب است كه ازدواج كنى !)).

جویبر: ((بابی انت وامی ! من یرغب فی , فواللّه ما من حسب ولا نسب ولا مال ولاجمال )).

((پـدر ومـادرم فـداى شما! كدام زن است كه به من رغبت پیدا كند من نه اصل وتبارخوبى دارم , نه شرافت خانوادگى , نه مال ونه زیبایى )).

پیامبر(ص ) فرمود:. ((ان اللّه قـد وضـع بـالاسـلام مـن كـان فى الجاهلیة شریفا وشرف بالاسلام من كان فى الجاهلیة وضیعا)).

((خداوند به بركت اسلام , آنانى كه در جاهلیت بزرگ وعزیز بودند, ذلیل وحقیر كرد وآنان كه حقیر بودند, عزیز وبزرگ گرداند)).

آنـگـاه فـرمـود: ((اكنون به خانه ((زیاد بن لبید)) كه شریف ترین مردم قبیله ((بنى بیاضه ))است , مى روى ومى گویى پیامبر دستور داده كه دخترت ,

((ذلفا))را به عقد من درآورى )).


((جـویـبـر)) وقـتـى وارد شـد كه ((زیاد بن لبید)) با جمعى از بستگان خود دور هم جمع بودند, گفت :

((پیامى از طرف رسول خدا(ص ) دارم آشكارا بگویم یا خصوصى )).


زیاد بن لبید گفت : ((پیغام رسول خدا(ص ) موجب افتخاراست , آشكارا بگو)).

((جویبر: پیامبر(ص ) پیغام داده دخترت ذلفارا به عقد من در آورى )).

زیاد: ((پیامبر(ص ) تورا براى ابلاغ این پیام نزد من فرستاده !)).

جویبر: ((آرى , من سخن دروغ به رسول خدا(ص ) نسبت نمى دهم )).

زیاد: ((انا لا نزوج فتیاتنا الا اكفائنا من الانصار)).

((بـه پـیـامـبر عرض كن كه ما دخترانمان را نمى دهیم مگر به طایفه انصار كه همكفو وهمشان ما باشند)).


((جویبر)) بر گشت .

((ذلفا)) كه سخنان این دورا از پشت پرده مى شنید, به پدرش گفت : هر چه زودتر جویبررا از میان راه برگردان , زیرا او به پیامبر(ص ) دروغ نمى بندد)).

((زیـاد)) شـخـصـا بـه مـحـضـر پـیـغمبر(ص ) مشرف شد وهمان جمله قبلى را تكراركرد كه ما دخترانمان را فقط به انصار مى دهیم .

رسول خدا(ص ) فرمود: ((جویبر, مؤمن والمؤمن كفو للمؤمنة والمسلم كفوللمسلمة )).

((جویبر, مؤمن است ومؤمن كفو مؤمنه ومرد مسلمان هم , كفو زن مسلمان است )).


((زیـاد بـن لـبـید)) به خانه برگشت ومطالب را به اطلاع دخترش رساند.

دختر گفت :پدر جان ! ایـن را بـدان كـه مـخـالـفـت بـا فرمان پیامبر(ص ) موجب كفر مى شود, لذا به این ازدواج تن داد ومـقـدمات عروسى مهیا گشت

وخانه اى هم با اسباب ولوازمات براى جویبر تهیه شد وبه شكرانه این نعمت تا سه شب جویبر مشغول عبادت شد .


وبدینگونه حضرت ختمى مرتب با این ازدواج به تمام افكار جاهلیت , خطقرمز كشید واعلان فرمود كه :

(ان اكرمكم عند اللّه اتقاكم ) .روضه

سـپـاه یـزیـد سـرهاى شهدارا به نیزه زدند وبه دروازه شهر كوفه رسیدند, مردم هم براى تماشاى سـرهـا, اجتماع كرده بودند وطبعا هر نیزه دارى مى خواسته

توجه مردم رابه خودش جلب كند, اما در مـیـان ایـن سرها, سرى نورانى توجه همه را به خود جلب كرده ونیزه دار هم براى معرفى خود چنین گفت :.


((انا صاحب الرمح الطویل ـــــ انا صاحب السیف الصقیل ــــ انا قاتل ذی دین الاصیل )).

((مـن داراى نیزه بلند هستم , من داراى شمشیر آبدیده هستم , من كشنده كسى هستم كه داراى دین محكمى بود)).

((حضرت زینب )) متوجه نیزه دار شد وگفت تو اگر مى خواهى صاحب این سررا معرفى كنى بگو: .

((من ناغاه فی المهد جبرائیل ومن بعض خدامه میكائیل واسرافیل وعزرائیل ومن عتقائه صلصائیل ومـن اهـتـز لـقتله عرش الجلیل (وبگو):

انا قاتل محمد المصطفى وعلی المرتضى وفاطمة الزهرا والحسن المزكى وائمة الهدى )).


((من كشنده كسى هستم كه جبرئیل براى او ذكر خواب در گهواره مى گفت ,میكائیل واسرافیل وعـزرائیـل , دمتكار او بودند وصلصائیل به خاطر او آزاد شد و

شهادتش , عرش الهى را به لرزه در آورد بگو من قاتل پیامبر وامیرالمؤمنین وفاطمه وحسن وائمه (ع ) هستم )).[size=167]
این حسین است كز برایش جبرئیل ـــــ وحى , نغمه سرایى مى كند.

این حسین است كز فروغ روى او ـــــ شمس , كسب روشنایى مى كند.

این حسین است كز تمام ما سوا ـــــ دل برید ودل ربائى مى كند.


نوع مطلب : محرم وعاشورا، 
برچسب ها : مجلس چهارم نامه امـام حسین (ع ) به معاویه در مورد ازدواج با كنیزى،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات