تبلیغات
اندکی صبر سحر نزدیک است... - مجلس اول نامه ها و ملاقاتهای امام حسین (ع)
 
اندکی صبر سحر نزدیک است...
گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ahmad motaleby
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
صلوات برای سلامتی وتعجیل در فرج آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)نامه ها و ملاقاتهای امام حسین (ع)
    

مجلس اول


نامه امام حسین (ع )به برادرش امـام حسن (ع ).((انت اعلم منی بان خیر المال ما وقى العرض )) .

امـام حـسـن (ع ) بـه برادرش فرمود: ((چرا این قدر به شعرا صله زیاد مى دهى )),

حضرت در پاسخ فرمود: ((تو بهتر از من مى دانى كه بهترین مصرف مال جایى است كه آبروى انسان را حفظ كند)).

اسـلام بـا شـعـر خـوب , مـخـالفتى ندارد بلكه تعریف وحمایت هم كرده است ,چنانچه ((قیس بن عـاصـم ))مـواعظ پیامبر(ص )را در قالب

شعر ریخت وچه بسا اثرشعر در افراد بیشتر از نثر باشد كه در تاریخ نمونه هایى از آن ذكر شده است :.

اشعار ابو العتاهیه وهارون الرشید.

((اصـمعى )) مى گوید: روزى بر ((هارون الرشید)) وارد شدم كه مشغول خواندن ورقه اى بود, در حالى كه اشك چشمش بر گونه هایش

جارى بود, مدتى صبر كردم تاآرام گرفت , آنگاه متوجه من شد وآن ورقه را جلو من انداخت وگفت : ((این عاقبت دنیااست )):.

((اصـمـعـى )) مـى گـوید: وقتى به ورقه نگاه كردم تا ببینم چه چیزى نوشته كه موجب ناراحتى هارون شده , دیدم با خط زیبایى , اشعار

ابو العتاهیه (اسماعیل بن قاسم ) نوشته شده :.این الملوك واین غیرهم ـــــ صاروا مصیرا انت صائره .


یا مؤثر الدنیا بلذته ـــــ والمستعد لمن یفاخره .


نل ما بدالك ان تنال ـــــ من الدنیا فان الموت آخره .


((كجا رفتند پادشاهان وغیر آنان ؟آنان به راهى رفتند كه تو خواهى رفت )).

اى كسى كه لذات دنیارا براى خودت برگزیدى وخودرا آماده كرده ایى كه به هركسى فخر كنى )) .

((هر مقدار كه از دنیا استفاده كنى , پس بدان كه پایان آن مرگ است )).


هارون الرشید گفت : ((گویا مخاطب این اشعار فقط من هستم ))

كه بعد از این جریان , دیگر عمر هارون چندان وفا نكرد وجان باخت .

شعرا و صله . از قـدیـم رسـم بر این بوده كه شعرا وقتى شخصیتى را مدح مى كردند, ممدوح ,چیزى را به عنوان ((حق الزحمه )) به او


مى داد كه این را ((صله )) مى گفتند واین بستگى به شعر وممدوح داشت كه شـعر در چه سطحى وممدوح نیز از چه روحیه اى بر


خوردارباشد, گاهى ممدوح , مانند ((منصور عـباسى )) بود كه با انواع حیله ها, شعرارا از صله ,محروم مى كرد, چون از حافظه اى قوى


برخوردار بـود, به نحوى كه اگر شعرى را فقط یك بار مى شنید آن را حفظ مى شد ودر كنارش , جاریه اى هم بود كه با دوبار


شنیدن ,شعررا حفظ مى كرد. لذا ((منصور)) به شعرا گفته بود در صورتى صله مى گیرند كه شعرشان تازه وجدید باشد, آن هم بـه وزن


كاغذ یا پوستى كه شعررا روى آن نوشته اند, براى همین ,شعرا با چه زحمتى ,شعرى را انشا مـى كـردند ودر حضور منصور كه


مى خواندند, درهمان بار اول آن را حفظ مى شد ومى گفت :

این كـه شـعر تازه اى نبود, چون من مى خوانم تا بدانى كه من هم این را حفظ هستم , بعد از خواندن او, جـاریه هم حفظمى شد و


مى گفت :

اگر باور ندارى ببین كه این بانو هم این شعررا در حفظ دارد, لذا ازصله خبرى نبود وشعرا باسر افكندگى , مجلس را ترك مى كردند.

منصور واصمعى .

((اصـمـعى )) كه به حیله ((منصور)) پى برده بود, به فكر چاره اى افتاد, لذا اشعاربسیار سنگینى را سـرود وبر روى سنگ نوشت وبراى


اینكه شناخته نشود,

صورتش را هم پوشاند ودر حضور منصور, شروع به خواندن شعر كرد كه چند بیت آن را اینجا مى آوریم :.


هیـج قلبى الثمل ـــ والرقص قدطبطبلى .


و صوت صفیرالبلبل ــــ والطبل طبطبطبلـى .


وقــال لا لا لــلا ـــ والسقف سقسقسقلى .


و قد غدا مهرول

((منصور)) كه نتواسته بود اینهارا حفظ كند, نگاهى به جاریه انداخت اما او هم مثل منصور بود, لذا رو به شاعر كرد وگفت :

كاغذ خودرا بیاور تا هموزن آن به تو صله بدهم.

((اصـمـعى )) گفت : ((كاغذى پیدا نكردم , لذا روى پاره سنگى نوشتم !))وقتى ((اصمعى )) صله را گـرفـت واز مجلس خارج شد,


منصور گفت : این شخص باید((اصمعى )) باشد وقتى اورا آوردند ونـقاب از چهره بر گرفت ,

اصعمی گفت : منصور! جماعت شعرا, فقیر وبینوا هستند وبا زحمت , شعرى را مـى گـویـند كه از تو چیزى بگیرند ولى تو از حافظه ات بهره

مى گیرى ودر نتیجه آنان را محروم مى كنى .

گـاهـى هـم شـعـرا از چهره هایى بودند كه ممدوح , مجبور بود براى اینكه جلوزبان آنان را بگیرد وآبروى خودرا حفظ كند, صله بیشترى


بدهد, چنانچه سیدالشهدا(ع ) خطاب به برادرش , همین را بیان مى كند كه :


((بهترین مال , آن است كه آبروى انسان را حفظ كند)).شـخـصیت هاى بر جسته اجتماعى , همیشه مواجه با یك سرى افراد ماجراجو,دله , بد زبان , هرزه , طماع , بى هویت وبى ریشه

هستند كه مجبورند به آنان چیزى بدهند تا از گزندشان در امان بمانند به قول شاعر:. نان را به كسى ده كه بگیرد دستت ـــــ یا پیش

سگى نه كه نگیرد پایت .

مـرحوم ((حاج نصراللّه تراب )) در ((لمعات البیان )) نقل مى كند كه با استاد اعظم ((شیخ مرتضى انـصـارى ـقدس سره ))  در ((حجر

اسماعیل )) نشسته بودیم

كه یكى ازخواجه هاى سیاه , پشت به كـعبه وروبه روى ما نشست وگفت :


((شما اهل عجم , همگى كفار وكلاب وخنازیر بلكه انجس از همه اینها هستید!!)).

((شـیخ انصارى )) ربع ریال فرنگى به او داد, غلام سیاه رو به كعبه كرد وگفت :((ورب هذا البیت اعجم اخیار وابرار وطیبون )).

ائمه (ع ) وشعرا.

ائمـه (ع ) مظهر جود وسخاوت بودند وشعرا هم كه ائمه (ع ) را مدح مى كردند,طمع وچشم داشتى بـه مـال آنـان نـداشـتند, مع

الوصف , امامان (ع ) با اصرار, به شعرا صله مى داند


حضرت رضا(ع ) به ((دعبل )) صد دینار طلا صله دادند,

امام سجاد(ع ) به ((كمیت )) چهار صد هزار درهم عنایت كرد وبه ((فرزدق )), دوازده هزار درهم , مرحمت فرمودند.

امام حسین (ع ) وفرزدق . چـون ((مروان )), ((فرزدق ))را از مدینه بیرون كرد, سیدالشهدا(ع ) چهار صددینار به او دادند
به حـضـرت گـفـتند كه او شاعرى فاسق وپرده دراست امام (ع )فرمود:

((ان خیر مالك ما وقیت به عـرضـك وقـد اثـاب رسـول اللّه (ص ) كـعـب بـن زهـیر وقال فی عباس بن مرداس اقطعوا
لسانه عنی)).

به راستى , بهترین مال تو آن است كه آبرویت را حفظ كند, همانا پیامبر(ص ) به كعب بن زهیر چیزى داد ودر مورد عباس
بن مرداس فرمود:

((زبان اورا از من قطع كنید)).

پیامبر (ص ) وعباس بن مرداس . بـه دنبال غنایم چشمگیرى كه ارتش اسلام در ((طائف )) بدست آورد,پیامبر(ص ) در
((جعرانه )) مشغول تقسیم غنایم شدند

كه چهار شتر هم به ((عباس بن مرداس )) رسید. او با اشعارش پیامبر(ص )را چنین مورد عتاب قرار داد:.

فاصبح نهبی ونهب العبید بین عیینة والاقرع .
((اموال واسبان من مورد غارت قرار گرفت وبین دو طایفه عیینه واقرع , تقسیم گردید)).

((ابوبكر)) اشعارش را به عرض پیامبر(ص ) رساند, حضرت فرمود:

((اقطعوالسانه عنی , زبان اورا از من قطع كنید))

لذا صد شتر ویا به نقلى دیگر, پنجاه شتر به اودادند)).

پیامبر(ص ) ومرد عرب .
امـام صـادق (ع ) نـقـل مـى كند كه روزى , مرد عربى به خدمت پیامبر(ص )رسیدوبا زبان تندى با رسـول خـدا(ص )
سخن گفت كه موجب غضب وناراحتى آن حضرت گردید, حضرت فرمود: اى مردعرب ! زبان تو چند حجاب ومانع دارد؟

گفت : دو تا, یكى لبها ودیگرى دندآنها. پـیـامـبـر فـرمـود:
((آیا یكى از این دو كافى نبود كه زبانت را كنترل كنى وبا این تندى با ما سخن نگویى ؟)).

بـعـد فرمود:

((اما انه لم یعط احد فی دنیاه شیئا هو اضر له فی آخرته من طلا قة لسانه یا علی ! قم فاقطع لسانه فظن الناس انه
یقطع لسانه فاعطاه دراهم(( 18 ))  )).

((در نـعـمتهاى دنیایى , چیزى براى انسان مضرتر براى آخرت او نیست , از آزادبودن زبان (سپس فرمود) اى على برخیز
وزبان اورا قطع كن مردم خیال كردند كه امیرالمؤمنین (ع ) زبان اورا قطع مى كند, اما دیدند كه چندین درهم به او
عطا كرد)).

  

روضه .

شـعـرایـى كـه در حـضور ائمه (ع ) از امام حسین (ع ) شعر ومرثیه خواندندوموجب تاثر خاطر آنان گردیدند عبارتنداز:.

1-كمیت بن زید.

در ایـام تـشـریق در ((منى )) به حضور امام صادق (ع ) شرفیاب شد وعرض كرد:اجازه مى فرمایید اشعارى را بخوانم ؟

حضرت فرمود: ((انها ایام عظام قال : انها فیكم ,قال (ع ): هات )).

این روزهاى با عظمت , وقت خواندن شعر نیست , كمیت گفت : این اشعاردرباره شما خاندان است .

(حـضرت به دنبال بعضى از اهل بیت فرستاد وآنگاه فرمود) بخوان )) ((كمیت ))شروع به خواندن كرد به نحوى كه صداى گریه همه بلند


شد تا رسید به این اشعار:.

كان حسینا والبهالیل حوله ـــــ لا سیافهم ما یختلى المتبتل . فلم ار مخذولا لاجل مصیبة ـــــ واوجب منه نصرة حین یخذل .

((گـویـا حـسـیـن را مـى بـیـنم كه بزرگانى اطرافش هستند وبا شمشیرهایشان دشمنان را درو مى كنند)).

((كـسـى را نـدیدم كه به خاطر مصیبتى كه بر او وارد شده , خوار گردد ویاریش واجب تر از ایشان باشد)).

امام صادق (ع ) دستهارا به سوى آسمان بلند كرد وفرمود: ((اللهم اغفر للكمیت ماقدم واخر وما اسر واعلن واعطه حتى یرضى )).


2 ـسفیان بن مصعب عبدى كوفى .

او بـر امـام صـادق (ع ) وارد شـد, حضرت فرمود به زیاد ام فروه (كنیه مادر امام صادق (ع )) بگویید بیاید وبشنود كه بر جدش چه گذشته

است

((فتسمع ما صنع بج دها, فجائت فقعدت خلف الستر)) .

حضرت خطاب به سفیان فرمود: ((بخوان )) چون بیت اول را خواند:.

((فرو جودى بدمعك المسكوب )).

اى ام فروه ! هر چه مى توانى تلاش كن وبراى جدت حسین (ع ) اشك بریز)).

((فـصـاحت وصحن النسا وقال ابو عبداللّه (ع ) الباب ! الباب ! فاجتمع اهل المدینه على الباب فبعث الیهم ابو عبداللّه (ع ) صبى لنا غشی


علیه )).

((ام فـروه وزنـهـا صـیـحـه ایى زدند (وچون زمان تقیه وخوف بود ونمى توانستند به طور آشكار, عـزادارى كـنند حضرت فرمود:

متوجه درب منزل باشید, مردم مدینه جلو درب اجتماع كردند تا بفهمند كه چه خبر شده , امام (ع ) فرمود: فرزندى از ما غش كرده


است )).

نـكته : كلام امام (ع ) یا حمل بر تقیه میشود ویا آنكه واقعا, بر اثر گریه زنهاوهیجان مجلس , فرزند خردسالى غش كرده باشد.

3 ـسید اسماعیل حمیرى .


او بر امام صادق (ع ) وارد شد حضرت دستور داد پرده اى آویختند وزنها پشت پرده نشستند, آنگاه به ((اسماعیل حمیرى )) فرمودند


اشعارى را درمرثیه جدم حسین (ع ) بخوان :.

امرر على جدث الحسین ـــــ فقل لا عظمه الزكیة . یا اعظما لا زلت من ـــــ وطفا ساكبة رویة .


واذا مررت بقبره ـــــ فاطل به وقف المطیة .

ما لذ عیش بعد رض ـــ کبالجیاد الاعوجیة  .

((هنگامى كه بر بدن حسین (ع ) عبورت افتاد, به استخوانهاى پاكش بگو: )).


((پیوسته از اشك چشمان سیراب خواهى بود)).

((هنگامى كه بر قبرش گذر كردى ,

مركبت را مدت زیادى نگه دار وبگو: )).


پس از آنكه بدنت را با سم ستوران خرد كردند, زندگى لذت ندارد)).

اشـكـهـاى امـام صـادق (ع ) جارى شد وصداى گریه وشیون از پشت پرده بلند شدكه كوچه هاى مدینه را پر كرد,


حضرت كه چنین دید فرمود: بس است .

4 ـجعفربن عفان طائى .

((زید شحام )) مى گوید: خدمت امام صادق (ع ) نشسته بودیم كه ((جعفربن عفان ))نابینا وارد شد حضرت خطاب به او فرمود:

((شنیده ام درباره امام حسین (ع ) خوب شعر مى گویى )).

گفت : آرى

حضرت فرمود: ((بخوان )).

((جـعـفـر)) شروع كرد به خواندن اشعار امام واطرافیانش بسیار گریستند بعدحضرت فرمود:

به خـدا سـوگـنـد! فـرشـتگان مقرب خدا حضور یافتند واشعارت راشنیدند ومانند ما گریه كردند وخداوند تورا آمرزید وبهشت را بر تو واجب


كرد)).

واما اشعارى كه در مجلس امام صادق (ع ) سروده این است :.

غداة حسین للرماح دریئة ـــــ وقد نهلت منه السیوف وعلت . وغودر فی الصحرا لحما مبددا ـــــ علیه عتاق الطیر باتت وظلت .

((روزى كه نیزه ها پیكر حسین (ع )را شكافتند وشمشیرها از خونش سیراب شدند)).

((بـدن قـطعه قطعه حسین را در بیابان سوزان كربلا رها كردند تا مورد نوازش مرغان هوایى قرار گرفت وبر آن سایه افكندند)).


5 ـابو هارون المكفوف .

وى خـدمت امام صادق (ع ) شرفیاب شد, حضرت فرمود:

از حسین (ع )برایم شعر بخوان , ابو هارون شـروع بـه خـوانـدن شعر كرد ولى حضرت آن سبك را نپسندیدوفرمود: همانطوریكه در كنار قبر


حسین (ع ) شعر میخوانید, بخوان , لذا ابوهارون به همان روش چنین خواند:.

امرر على جدث الحسین ـــــ فقل لاعظمه الزكیة .


با شنیدن این شعر حضرت گریست , لذا ابوهارون توقف كرد, ولى حضرت فرمود, ادامه بده ,

شاعر چنین ادامه داد:.


یا مریم قومی واندبی مولاك ـــــ وعلى الحسین فاسعدی ببكاك .

كه در اثر گریه امام (ع ) وزنها مجلس منقلب شد .
_________________


نوع مطلب : محرم وعاشورا، 
برچسب ها : مجلس اول نامه ها و ملاقاتهای امام حسین (ع)،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 10 مهر 1397 11:19 ب.ظ

Kudos! Plenty of info!

canada discount drugs cialis try it no rx cialis price cialis best cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis pas cher paris cialis reviews cialis wir preise how to purchase cialis on line we recommend cheapest cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 11:26 ب.ظ

Helpful data. Kudos!
cialis price in bangalore canadian discount cialis cialis generika in deutschland kaufen 40 mg cialis what if i take cialis generique 5 mg cialis online are there generic cialis buy name brand cialis on line venta de cialis canada ou trouver cialis sur le net
یکشنبه 1 مهر 1397 03:38 ق.ظ

You made your point!
canada medication pharmacy are canadian online pharmacies safe online canadian discount pharmacies online canadian pharmacies canadian prescription drugstore pharmacy times canadian online pharmacies legal canadian pharmaceuticals for usa sales canadian medications canada online pharmacies medication
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:36 ق.ظ

Terrific advice. Thanks!
estudios de cialis genricos ou trouver cialis sur le net does cialis cause gout try it no rx cialis buy cialis online cheapest cialis great britain click here cialis daily uk cialis italia gratis only now cialis for sale in us estudios de cialis genricos
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:30 ب.ظ

Perfectly voiced of course. !
the best choice cialis woman sialis recommended site cialis kanada we use it 50 mg cialis dose cialis online cialis 5mg billiger cialis super kamagra fast cialis online pastillas cialis y alcoho cialis prezzo in linea basso
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:37 ق.ظ

Kudos, Numerous knowledge.

buy viagra now drugs for sale in uk canadian online pharmacies legitimate online canadian discount pharmacies buy viagrow pharmacy canada reviews online canadian pharmacy is trust pharmacy in canada legitimate canada medications cheap candida viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:20 ق.ظ

Really a lot of very good information!
cialis herbs cialis online nederland legalidad de comprar cialis discount cialis buy cialis we like it safe cheap cialis we like it cialis soft gel cialis 5 mg schweiz prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg funziona
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:54 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
how do cialis pills work tadalafil generic cialis rezeptfrei cialis 20 mg effectiveness cialis soft tabs for sale cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg cut in half cialis per paypa buy cialis cheap 10 mg click here take cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:34 ق.ظ

With thanks! Helpful stuff!
where to buy viagra online viagra purchase uk buy prescription viagra online safe place to buy viagra online uk cheap viagra tablets buy viagra 100mg buy cheap viagra online with prescription buy viagra overnight where can i buy viagra over the counter where to buy viagra for women
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:54 ق.ظ

Really plenty of helpful material.
cialis 5 mg cialis for sale in europa usa cialis online cialis 20 mg cut in half cialis dosage recommendations cialis tablets cialis dosage recommendations calis cialis online nederland only best offers cialis use
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:37 ق.ظ

Kudos! Useful information!
the best site cialis tablets import cialis cialis cuantos mg hay cialis flussig low dose cialis blood pressure cialis pills prescription doctor cialis purchasing cialis on the internet cialis 20mg purchasing cialis on the internet
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:31 ق.ظ

Wonderful stuff. Many thanks.
cialis online nederland side effects of cialis brand cialis generic buy generic cialis cialis prezzo di mercato cialis generique buy cialis uk no prescription cialis italia gratis buy generic cialis fast cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:43 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
order viagra online uk where can i buy viagra uk where can i buy viagra online uk buy viagra online no prescription viagra online pharmacy viagra buy viagra buy viagra online nz how do i order viagra buy viagra online nz how to get a viagra prescription best place to buy generic viagra online
شنبه 18 فروردین 1397 11:17 ق.ظ

Nicely voiced of course! .
bulk cialis cialis en 24 hora cialis 10 doctissimo preis cialis 20mg schweiz buying brand cialis online weblink price cialis opinioni cialis generico acheter cialis kamagra bulk cialis fast cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 11:19 ق.ظ

Well expressed genuinely! !
cialis official site dosagem ideal cialis cialis qualitat we like it cialis soft gel cialis 20mg prix en pharmacie prescription doctor cialis wow look it cialis mexico cialis pills price each cialis for daily use cialis 5mg prix
شنبه 14 مرداد 1396 10:04 ق.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you will be a great author.
I will make certain to bookmark your blog and will often come back in the future.

I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice day!
یکشنبه 18 تیر 1396 10:24 ب.ظ
I've been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of house .

Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.

Studying this information So i'm glad to express that I have a very good uncanny
feeling I found out just what I needed. I so much indisputably
will make sure to don?t put out of your mind this
web site and provides it a look on a continuing basis.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی